تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان بود که به روش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان‌های شهرستان لنگرود (963 نفر) بودند. نمونه پژوهش تعداد 32 نفر از این دانش‌آموزان به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار اندازه‌گیری مقیاس سنجش مهارت‌های اجتماعی ماتسون (1983) در قالب پنج عامل دارای 56 گویه در قالب پنج عامل جداگانه مهارت‌های اجتماعی مناسب، جسارت نامناسب، تکانشی عمل کردن، برتری طلبی و ایجاد رابطه با همسالان در طیف 4 درجه‌ای لیکرت بود. برای تعیین روایی سازه، روش آماری تحلیل عوامل با مقدار ضریب KMO 0/86 به کار گرفته شد. برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر 86/0 استفاده گردید. از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش به مدت یک ماه تحت آموزش به روش بحث گروهی قرار گرفت. و نهایتاً از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمده و برای تحلیل داده‎ها از آزمون کوورایانس چند متغیره (مانکووا) استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد؛ آموزش به روش بحث گروهی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی مناسب دانش‌آموزان و همچنین بر کاهش جسارت نامناسب، تکانشی عمل کردن، برتری طلبی و بهبود ایجاد رابطه با همسالان در دانش‌آموزان تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of group discussion education on students’ social skills

نویسندگان [English]

  • esmaeil kazempour 1
  • Samira Torabnezhad 2
1 Associate professor, Department of Educational Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 M. A in Educational Planning, Tonakabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the impact of group discussion education on students’ social skills. This method is quasi-experimental method with pre-test - post-test and follow-up controls were performed. Population of the city high school girl students in school Langroud formed. For data analysis, Mancova was used. Research findings indicate that; between teaching appropriate social skills through group discussion and there is no significant relationship between students. The group discussion method of teaching students with insufficient courage and there is no significant difference between. The group discussion method of teaching students about significant 0.4 impulsive act. The group discussion method of teaching excellence and students seeking a meaningful relationship is 0.5. The group discussion method of teaching and interacting with students in a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group discussion
  • social skills
  • relation to peer