اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود تنیدگی والدینی، مادران دانش آموزان دختر دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد روان شناس بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (اصفهان)، اصفهان، ایران

چکیده

      پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود تنیدگی­ والدینی، مادران دانش­ آموزان دختر دوره ابتدایی صورت گرفت. روش پژوهش شبه آزمایشی با اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود که از بین کلیه مادران دانش‌آموزان دختر دوره ابتدایی شهر خمینی­ شهر (اصفهان) تعداد 60 نفر با توجه به ملاک‌های ورود به پژوهش و مصاحبه با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (30 مادر) و گروه گواه (30 مادر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه­ ای تحت آموزش خانواده مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی قرار گرفتند. جهت ارزیابی تنیدگی در نظام والد-کودک از پرسشنامه­ خود گزار­ش­ دهی آبیدین (1990) استفاده شد. داده‌ها با استفاه از روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که متغیر مستقل در تقویت‌گری، خلق کودک، پذیرندگی، سازش‌پذیری اثر دارد. اما مداخله آموزش خانواده مبتنی بر پذیرش و تعهد نتوانسته منجر به بهبود عملکرد کودکان در متغیر بی‌توجهی/ فزون‌کنشی گردد (05/0P<). به طور کلی نتیجه این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش خانواده مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به بهبود تنش والدگری مادران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of the Acceptance-Based Education and commitment on the improvement of parental stress in girls’ elementary school mothers

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohammadi 1
  • Seyed Abbas Hashemi 2
1 PhD Student, General Psychology, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan)
2 MSc Clinical Psychology, Tehran University of Science and Research (Isfahan)
چکیده [English]

    The purpose of this study was to determine the effectiveness of acceptance-based education and commitment on the improvement of parental stress in girls’ elementary school mothers. The research method was semi-experimental with running pre-test and post-test. 60 mothers were selected among all primary school students’ mothers in Khomeini-Shahr (Isfahan) during the academic year of 2012-13.They were selected based on the research entering criteria and “available sampling” technique interview and they were randomly put into experimental group (30 mothers) and control group (30 mothers). The experimental group was under the family education based on acceptance and commitment trophy for ten 90-minute sessions. The Abidin self-reporting Questionnaire (1990) was used to assess stress in the parent-child system. The Data was analyzed by covariance analysis method. The findings of this research showed that an independent variable has an effect on empowerment, child temper, acceptance and compatibility. But, family education based on acceptance and commitment intervention failed to improve the performance of children in inattention / excessive action variable (P <0.05). In general, the results of this study indicated that the family education program based on acceptance and commitment resulted in improvement of parental stress in mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parental Stress
  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Mothers