رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

      این تحقیق به منظور بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان ورامین انجام گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان ورامین در سال تحصیلی 1394-95 به تعداد 6128 نفر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 361 نفر برآورد شد که به صورت نمونه‌ گیری تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ جهت تشخیص دانش‌آموزانی که اعتیاد به اینترنت دارند استفاده شده است. از معدل پایان ترم و تعداد واحدهای افتاده دانش‌آموزان به عنوان شاخص های عملکرد تحصیلی استفاده شده است. تحلیل آماری داده ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و درصد) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) انجام شده است. نتایج توصیفی نشان داد 7/1% درصد دانش‌آموزان اعتیاد ضعیف، 9/44% درصد نفر اعتیاد متوسط و 5/53% درصد دانش‌آموزان اعتیاد شدیدی به اینترنت داشته‌اند. علاوه بر این، 33% دانش­ آموزان بین 4 تا 6 ساعت از اینترنت استفاده می­ کنند که بیشترین فراوانی را تشکیل می­ دهد و 6/3% نیز بیشتر از 10 ساعت از اینترنت استفاده می­ کنند که کمترین فراوانی را تشکیل می­ دهد. بررسی نتایج همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با معدل تحصیلی دانش‌آموزان، نشان می‌دهد که بین این دو متغیر رابطه منفی و معناداری وجود دارد و نیز بین میزان اعتیاد به اینترنت با تعداد واحدهای افتاده دانش‌آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه براین نتایج نشان داد بین میزان اعتیاد به اینترنت با سن دانش‌آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between internet addiction and the academic performance of second grade high school students

نویسنده [English]

  • hamid shafizadeh
Department of Educational Scieince, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

      This study aimed to evaluate the relationship between Internet addiction and academic performance of second grade High School students conducted in Varamin city. The overall objective of the present study is practical and in terms of method is correlational descriptive. This research is random sampling. To calculate the sample size, Cochran formula has been used. The sample of 361volunteer students were randomly selected from Varamin city. In this study, Young's Internet Addiction questionaire is used to identify students who are addicted to internet. GPA at the end of the semester and the number of students’ failed units as academic performance indices were used. Data analysis was done by using descriptive statistics (frequency, mean and percentage) and inferential statistics (Pearson). The Results showed that 1/7 percent of users have poor addiction, 44/9 percent medium addiction and 53/5 percent severe addiction to internet.  Investigation of correlational results indicates that there is a significant positive relationship between the variables of Internet addiction and the age of the students with0/95 interval confidence and also there is a significant positive relationship between the variables of the level of internet addiction and the number of failed students with 0/95 interval confidence,futhermore the research indicated that in terms of the relation between the variables of Internet addiction and the average of the students there is a significant negative relationship with 0/95 interval confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet addiction
  • Academic performance
  • high school students