مدل‌یابی معادلات ساختاری چابکی سازمانی دانشگاه با تأکید بر نقش فرهنگ ‌سازمانی و مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مدیریت آموزش عالی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده مدیریت

3 گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

     هدف این پژوهش، بررسی تأثیر فرهنگ‌ سازمانی و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران بود. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران شامل 1684 نفر و نمونه آماری 318 نفر بر اساس فرمول کوکران محاسبه شد. روش نمونه‌ گیری به ‌صورت تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم هر یک از واحدهای دانشگاهی انتخاب شد. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش (بر اساس ابعاد زیرساختی و فرایندی) بوکویتز و ویلیامز (2002) و فرهنگ سازمانی دنیسون و میشرا (1995) محقق ساخته چابکی سازمانی بود. روایی پرسشنامه‌ها به صورت صوری تأیید شد و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش 87/0، پرسشنامه فرهنگ سازمانی 83/0 و چابکی سازمانی 82/0 به دست آمد. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری با روش‌های آماری و معادلات ساختاری با استفاده از نرم ‌افزارهای آماری SPSS20 و LISREL8.5 تحلیل شدند. نتایج تحقیق تأثیر مستقیم مدیریت دانش و فرهنگ‌ سازمانی را بر مدیریت دانش نشان داد، همچنین نقش مدیریت دانش به‌عنوان میانجی فرهنگ‌ سازمانی و چابکی سازمانی مورد حمایت قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش ایجاد یک فرهنگ مؤثر سازمانی از طریق فراهم کردن محیطی مناسب برای مبادله دانش و حمایت فعالیت‌های دانش‌محور را مورد تأکید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of University Organizational Agility with an Emphasis on the Role of Organizational Culture and Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abdollah Khavari 1
  • Hamidreza Arasteh 2
  • Parivash Jafari 3
1 Doctoral Student. Department of Higher Educational Administration, Science and Research Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Educational Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Faculty of Department of Educational Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

    This research aimed to investigate the effect of organizational culture and knowledge management on organizational agility of Mazandaran Islamic University. The adopted research approach was descriptive, and the correlation research design was based on Structural Equation Modeling. The statistical population chosen included 1684 faculty in Mazandaran Islamic Azad Universities. The sample included 270 persons who were selected based on Cochran formula. In addition, stratified random sampling was employed in accordance with the size of each University branch under study. The collected data was analyzed by Structural Equations Modeling using SPSS20 and LISREL 8.5. The result showed that knowledge management and organizational culture directly influence knowledge management. Moreover, it is confirmed that knowledge management plays the mediating role between organizational culture and organizational agility. The result of this research puts a great emphasis on creating a proper and effective organizational culture by providing a suitable environment conducive to knowledge sharing and support of knowledge-centered activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Knowledge Management
  • University Organizational Agility