رابطه الگوهای فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین رابطه الگوهای فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر لامرد بوده است. پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر لامرد بوده اند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای برای تعیین نمونه مورد نظر استفاده شد که بر حسب جدول کرجسی و مورگان 80  نفر از دانش‌آموزان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل دو پرسشنامه استاندارد پرسشنامه شیوه فرزندپروری بامریند (1991) و سازگاری اجتماعی بل (1961) بوده است. روایی پرسشنامه‌های مذکور بر مبنای دیدگاه خبرگان و پایایی آنان نیز بر اساس ضریب الفای کرونباخ برای پرسشنامه شیوه فرزندپروری 809/0 و سازگاری اجتماعی بل 944/0 مورد ارزیابی و محاسبه گردید که بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه پژوهش می‌باشد. در این پژوهش از روش آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که الگوهای فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزن دوره متوسطه دوم شهر لامرد رابطه معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of parenting patterns of parents with social adjustment of second-grade high school students

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Doodman 1
  • Abbas Gholtash 2
1 Faculty of Economics and Social Sciences, University of Payam Noor, Tehran, Iran.
2 Associate Professorm, Department of Educational Sciences, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting patterns of parents
  • permissive
  • authoritarian
  • authoritative
  • social adjustment