اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب آوری روان شناختی و خودتعیینی دانش آموزان دختر افسرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 عضو هیات علمی گروه روانشناسی، واحد الشتر، دانشگاه پیام نور، الشتر، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی کیفیت زندگی درمانی در تغییر سطح تاب­ آوری روان­شناختی و خودتعیینی دانش­ آموزان دختر افسرده شهر خرم­ آباد بود. این پژوهش به صـورت شـبه­ تجربـی بـود کـه در آن از طـرح پـیش­ آزمـون - پـس‌آزمـون بـا گـروه کنتـرل اسـتفاده شـد. نمونـه پـژوهش 40 آزمـودنی بـود کـه از میـان دانـش­ آمـوزان دختـر دبیرسـتانی دارای افسردگی شـهر خرم­ آباد انتخـاب و بـه صـورت تصـادفی در گـروه­هـای آزمـایش (کیفیت زندگی درمانی) و گواه گمارده شـدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش در 8 جلسه تحت آموزش زندگی درمانی قرار گرفتند. برای جمع­ آوری داده­ ها از پرسشنامه تجدید نظر شده خودتعیینی و پرسش­نامه تاب­ آوری روانشناختی در مراحل پیش­ آزمون و پس­ آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد. داده­ های پژوهش با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکووا) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معناداری بین دو گروه نشان داد (01/0p<). یافته­ ها حاکی از آن بود که کیفیت زندگی درمانی در افزایش خودتعیینی و تاب‌آوری روانشناختی اثربخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Quality of Life Therapy on the psychological resilience and Self-determination in depressed girls’ high school students of Khorramabad

نویسندگان [English]

  • Mahdi Yousefvand 1
  • Ezatolah Ghadampour 2
  • Hooman Rajabi 3
  • Banafsheh Hasanvand 4
  • Moslem Yousefvand 5
1 Department of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Department of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Department of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of Psychology, Alashtar Branch, Payame Noor University, Alashtar, Iran
5 Department of Educational Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Health
  • Psychological Resilience
  • Self-determination
  • depression