رابطه عضویت، فعالیت و بهره‌گیری مدیران مدارس از شبکه‎های اجتماعی با خلاقیت و نوآوری سازمانی آنان در دوره متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عضویت، فعالیت و بهره‌گیری از شبکه‎های اجتماعی با خلاقیت و نوآوری سازمانی مدیران مدارس متوسطه انجام شد. روش تحقیق توصیفی (همبستگی) بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان ورامین به تعداد 121 نفر بودند. حجم نمونه مطابق با جدول کرجسی و مورگان 92 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، از سه پرسشنامه الف) خلاقیت تورنس (1992) ب) پرسشنامه نوآوری سازمانی محقق ساخته برگرفته از پرسشنامه ساعتچی، کامکاری و عسکریان (1389) و ج) پرسشنامه شبکه های اجتماعی محقق ساخته برگرفته از راس و همکاران (2009) استفاده شد. داده های گردآوری شده با بهره‌گیری از آزمون خی دو و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد بین عضویت مدیران مدارس متوسطه در شبکه های اجتماعی و میزان بهره‌گیری آنان از  سه شبکه اجتماعی پر استفاده نظیر تلگرام، واتساپ و فیسبوک با سطح خلاقیت فردی و نوآوری سازمانی آنان رابطه معنادار وجود دارد. در واقع مدیرانی که در شبکه‎های اجتماعی (تلگرام، واتساپ و فیسبوک) فعال‌تر هستند از خلاقیت فردی و نوآوری سازمانی بالاتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between membership, activities and enjoying principals of social networks with their creativity and innovation in secondary school

نویسندگان [English]

  • Raheleh Amouzadeh 1
  • Nader Soleimani 2
1 M.A in Educational Administration, Islamic Azad University Garmsar Branch, Garmsar, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Administration, Garmsar Branch, Islamic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Membership
  • Use of social networks
  • creativity
  • Organizational Innovation
  • high school principals