رابطه دانش حرفه‌ای با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در دبیران زن دوره متوسطه شهرستان الیگودرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه دانش حرفه‌ای با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در دبیران زن دوره متوسطه شهرستان الیگودرز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از دسته کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران زن مقطع متوسطه شهر الیگودرز است که تعداد آنها 214 نفر است. جهت انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای از این تعداد 125نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. در این پژوهش از سه ابزار: پرسشنامه دانش حرفه‌ای آموزشی کنتاکی، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر، پرسشنامه رضایت کاری هرزبرگ جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss با آزمون کلموگروف – اسمیرنف جهت نرمال بودن توزیع داده‌ها و از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین دانش حرفه‌ای با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرضیات تحقیق مورد تایید واقع شد. همچنین نتایج فرعی نشان داد که وجود دانش حرفه‌ای باعث افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی در دبیران متوسطه شهر الیگودرز شد و این امر حاکی از آن است که وجود دانش حرفه‌ای باعث افزایش میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی در دبیران و اهمیت موضوع دانش در سازمان ها و دبیران می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between professional knowledge and job satisfaction and organizational commitment in high school female teachers in Aligudarz

نویسندگان [English]

  • Khalil Ghaffari 1
  • Lida Ramezani 2
1 Associate professor. Department of Education, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran
2 M.A Educational management, Aligudarz branch, Islamic Azad University, Aligudarz, Iran