رابطه کاربرد شیوه های تشویق و تنبیه با عزت نفس دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشجوی دکتری، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، الیگودرز، ایران

چکیده

    پژوهش حاضر تحت عنوان "رابطۀ کاربرد شیوه های تشویق و تنبیه با عزت نفس دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان الیگودرز" در پی بررسی و شناخت شیوه های تشویق و تنبیه مورد استفاده در مدارس و رابطۀ آن با عزت نفس دانش آموزان بوده و بدین منظور نمونۀ 240 نفری از دانش آموزان که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند را مورد مطالعه قرار داده است. طرح تحقیق در این پژوهش همبستگی و روشهای آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t و آزمون مجذور خی بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه کاربرد شیوه های تشویق و تنبیه محقق ساخته و پرسشنامه عزت نفس الیس پوپ می باشدکه دانش آموزان (کلاسهای چهارم و پنجم ابتدایی و کلاسهای اول و دوم راهنمایی) به آنها پاسخ داده اند. یافته های پژوهش حاضر، مبیّن آن است که: بین کاربرد شیوه های تشویق و تنبیه با عزت نفس دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی پسرانه رابطه معنی داری وجود ندارد. به طور کلی، فرضیه های 3 و 4 پژوهش تأیید و فرضیه های 1، 2، 5، 6 و7 پژوهش رد شدند. همچنین فرضیه اصلی پژوهش نیز رد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship the use of punishment and reward practices with boy students`self-esteem

نویسندگان [English]

  • Khalil Ghaffari 1
  • Seyed Saeed Hosseini 2
1 Department of education, Garmsar brabch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

This research as relationship the use of punishment and reward practices with boystudents`self-esteem in elementary and middle schools in Aligudarz.  For this purpose, a sample of 240 students who were selected by cluster sampling method, has been studied. The main purpose in this study was: to examine relationship used punishment and reward practiceswith students`self-esteem in elementary and middle schools,and the main hypotheses was: Between use of punishment and reward  practices with boystudents`self-esteem in elementary and middle schools, there is a significant relationship. The research design was, causal - comparative and to analyse the data and information obtained, Pearson correlation, t-test and Chi-square test was used.The information and data collection instrument used in this study comprised two questionnaires: researcher-developed questhonnire of the use of punishment and reward practices and Alice pope self-esteem questionnaire. The findings of this study showed that: the main research hypothesis wasn`t confirmed. Also hypotheses 3 and 4 research were confirmed and hypotheses 1, 2, 5; 6 and 7 were not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ways of rewarding and punishing
  • Financial and non-financial incentives to encourage
  • Self-esreem