تعیین نقش ابعاد و مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پسر از دیدگاه معلمان شهرستان آبدانان در سال 94-93

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران.

2 دانشجوی کارشناس ارشد مطالعات برنامه ریزی درسی دانشگاه شاهد تهران

3 کارشناس ارشد مطالعات برنامه ریزی درسی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

هدف پژوهش، تعیین نقش ابعاد و مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پسر از دیدگاه معلمان شهرستان آبدانان در سال تحصیلی 94-1393می باشد. روش پژوهش توصیفی-  پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان آبدانان که جمعیت آن ها برابر با 307 نفراست. از این جامعه آماری با استفاده از نمونه ای تصادفی (طبقه ای) و با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری پژوهش برابر با171 نفر بدست آمد. برای سنجش خودکارآمدی اجتماعی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید و برای سنجش برنامه درسی پنهان از ابزار پرسشنامه ترکیبی پروین(1393) و احمدیان(1391) استفاده شد.­ برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی(آزمون t تک گروهی، تحلیل واریانس) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد نقش مؤلفه­های برنامه درسی پنهان بر خودکارآمدی تحصیلی دانش­آموزان ابتدایی شهر آبدانان معنادار بوده است و مؤثرترین عامل بر خودکارآمدی تحصیلی مربوط به مؤلفه­ی روش تدریس و کم­ترین آن مربوط به مؤلفه­ی محتوا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attainment the roles and components of the hidden curriculum in the educational self-efficacy of son students from view of the Abdanan city teachers

نویسندگان [English]

  • Akbar Rahnama 1
  • Ayoub Alifat 2
  • Mahmoud Omidi 3
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Master student of curriculum planning studies at Shahed University, Tehran
3 Master student of curriculum planning studies at Shahed University, Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to attainment the roles and components of the hidden curriculum in the educational self-efficacy of son students from view of the Abdanan city teachers. . The Methods of Descriptive resaerch is survey. In this study, six factors is considered as components hidden curriculum,that  including the role of teachers, teaching methods, assessment, rules and regulations, physical location and content. The population of all primary school teachers at ABDANAN is 307. The study sample consisted of 171 individuals. This study has two questionnaires. To assess the educational self-efficacy was used Mohaghegh questionnaire and to measure the hidden curriculum combined of Parvin (1393) and Ahmadian (1391) questionnaire was used. To data analysis descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (t-test single group, variance analysis) was used. The study revealed that from the Abdanan primary teachers view, the role of self-efficacy educational components of the hidden curriculum had effect on boys’ primary schools and this relationship was statistically significant. In this study, the most effective element factors on educational self-efficacy is teaching methods and the lowest is content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hidden curriculum
  • educational self-efficacy
  • Abdanan