تاثیر برنامه ی آموزش مهارت های تفکر خلاق بر خلاقیت دانش آموزان پایه ی دوم دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد، شیراز، فارس.

چکیده

هدف تحقیق، تاثیر برنامه ی آموزش مهارت های تفکر خلاق بر خلاقیت دانش آموزان پایه ی دوم دبستان بود. روش تحقیق به صورت آزمایشی با طرح دو گروهی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان پایه ی دوم دبستان شهر شیراز بودند. آزمودنی ها به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری مذکور انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خلاقیت عابدی (1372) با اعتبار و روایی مناسب استفاده شد. یافته ها به روش تحلیل واریانس چند متغیره (مانکوا) با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مهارت های تفکر خلاق موجب افزایش خلاقیت دانش آموزان پایه ی دوم دبستان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of creative thinking skills training program on creativity of elementary school students

نویسنده [English]

  • Elham Tabatabaie
MsC of TEFL, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the research was to investigate the effect of creative thinking skills training on the creativity of elementary school students. The research method was experimental with a two-group design with pre-test and post-test with control group. The statistical population was all second grade elementary school students in Shiraz. Subjects were selected through simple random sampling among the statistical population. To collect the data, Abedi's inventory questionnaire (1993) was used with appropriate validity and validity. The findings were analyzed using multivariate analysis of variance (MANCOVA) using SPSS software. The results showed that creative thinking skills increased the creativity of the second grade elementary school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative thinking skills
  • creativity