اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله برهوش اخلاقی و ادراک خویشتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب ،تهران ،ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدتهران غرب ،ایران،تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر هوش اخلاقی وادراک خویشتن بود. در این پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، جامعه آماری پژوهش شامل1600دانش آموزان مدارس دخترانه مقطع دوم متوسطه (16-14ساله) شهر کهریزک در سال تحصیلی 95-94 که در مدارس مشغول به تحصیل هستند می باشد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده و گروه نمونه شامل56 دانش آموز دختر مقطع متوسطه دوم در شهر کهریزک است و حجم نمونه بر اساس ماهیت پژوهش 56 نفر که 28 نفر گروه آزمایش و 28 نفر گروه کنترل می باشد و جهت جمع‌آوری اطلاعات و دستیابی به نتایج مورد نظر اطلاعات از طریق برنامه مداخله ای- آموزشی مهارت حل مساله که توسط شور (2000) تهیه گردیده و پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل (2005) و پرسشنامه تصور از خود بک(1978) استفاده شد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها از طریق تحلیل کوواریانس تک متغیره انجام شد که بدین منظور فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه مثبت بین مهارت حل مساله با هوش اخلاقی و ادراک خویشتن وجود دارد. در مجموع  می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت حل مساله برهوش اخلاقی وادراک خویشتن تاثیر دارد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله برهوش اخلاقی وادراک  خویشتن موثر می باشد.کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of training problem solving skills on moral intelligence and self- perception

نویسندگان [English]

  • sariyeh azizi 1
  • Parinaz Bemisi 2
  • Hamid Reza Vatankhah 3
1 moshaver
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of present research is to study the effectiveness of training problem solving skills on moral intelligence and self-perception. In this quasi-experimental research with pre-test, post-test design and control group, the statistical population of research includes 1600 female second-year high school students (14-16 years) in Kahrizak studying in academic year 2015-16. The method utilized is simple random sampling with sample group consisting of 56 female second-year high school students in Kahrizak and sample volume according to research specifications includes 60 students from which 28 students are in experimental and 28 students are in control group. In order to gather information and attain the intended results, intervention-education program of problem solving skills of Shure (2000) and moral intelligence questionnaire of Lennick& Kiel (2005) and self-image perception of Back (1978) were utilized and results were analyzed statistically.  Findings were analyzed by univariate covariance analysis according to which there are research hypotheses based on positive relation between training problem solving skills، moral intelligence and self-perception. Generally, we may conclude that training problem solving skills influence moral intelligence and self-perception. Results showed that training problem solving skills influences moral intelligence and self-perception and have improved them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • training problem solving skil
  • moral intelligence s
  • self-perception