بررسی عوامل روانی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اصلاح الگوی مصرف دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر سال 90-1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر ،گروه علوم تربیتی، قائم شهر، ایران

2 کارشناسی ارشد، پژوهش علوم اجتماعی، قائم شهر، ایران

3 کارشناسی ارشد، تاریخ ایران اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

سال 1388 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شده بود . اصلاح الگوی مصرف فرایند بهبود مداوم رفتارها و روش های موجود مصرف کنندگان در استفاده از کالاها و منابع گوناگون از طریق ارتقاء دانش ، بینش و نگرش افراد و در نتیجه نهادینه کردن الگوی درست و پایدار مصرف در جامعه به صورت آموزش اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی است .هدف از انجام پژوهش بررسی عوامل روانی ، اجتماعی و اقتصادی مؤثر براصلاح الگوی مصرف دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر در سال 90-1389 است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- پیمایشی بود . جامعه ی آماری این پژوهش را 7524 نفر دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر تشکیل می دهند و نمونه این تحقیق شامل  200 دانشجوی زن و 144 دانشجوی مرد بوده که حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برآورد شده است . در انتخاب نمونه ی مورد مطالعه از طرح نمونه گیری تصادفی – طبقه ای استفاده شده است .اطلاعات لازم جهت سنجش متغیرها از ابزار پرسش نامه ی محقق ساخت بدست آمده است . برای سنجش عوامل روانی مؤثر بر الگوی مصرف از 17 سوال ؛ سنجش عوامل اجتماعی  از 9 سوال و سنجش عوامل اقتصادی از 4 سوال در دامنه 1 الی 5 نمره ای در مقیاس لیکرت استفاده شده است که پایایی ابزار 81% به دست آمده است . تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار spss انجام شده است که در سطح اسنباطی از آزمون های T یک گروهی برای بررسی میزان قابل قبول بودن هریک از متغیرها ، آزمون فریدمن برای رتبه بندی هر یک از متغیرها و آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S) به منظور تعیین نرمال بودن داده هااستفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که در سطح خطای 5 درصد عوامل روانی ، اجتماعی و اقتصادی در الگوی مصرف دانشجویان تأثیر گذار است . از دیگر نتایج این تحقیق به این نکته اشاره می شود که از جهت رتبه بندی بین مؤلفه های عوامل روانی ، اجتماعی و اقتصادی تفاوت وجود دارد . به عبارتی بالاترین اثر در عوامل روانی ،  سپس اجتماعی و بعد از آن اقتصادی بوده است. بنابراین تصریح می شودکه در پژوهش حاضر مؤلفه های عوامل روانی تأثیر بسیار بالایی در الگوی مصرف دانشجویان دارد و عوامل اجتماعی و اقتصادی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Effective Psychological, Social and Economical Factors upon the Consumption Model Reforms of the BA Students of the Islamic Azad University of Ghaemshahr in the Educational year of 1389-1390

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Zahra Sadati 1
  • Behrooz Enayati 2
  • Mohammad Mahdi Kaverdi 3
1 Faculty Member of Islamic Azad University, Ghaemshahr Shahr Branch, Department of Educational Sciences, Ghaemshahr Shahr, Iran.
2 MSc of Social Sciences Research, Ghaemshahr, Iran.
3 MSc of Islamic History Series, Ghaemshahr, Iran.
چکیده [English]

The year of 1388 was named as the year of consumption model reforms by Iran supreme leader, Ayatollah Seyyed Ali Khameneie. Consumption model reforms is the process of an abiding reform of behavior and the available consumers’ methods in usage of various goods and resources via the promotion of people’s knowledge, insight, and attitude. Therefore, it is the stabilization of correct and abiding consumption model in the form of social and cultural training.The purpose of this study is the investigation of the effective psychological, social and economical factors upon the consumption reforms of the BA students of the Islamic Azad University of Ghaemshahr in the educational year of 1389-1390.The present study is a descriptive-metrical study. The statistical universe of this study includes 7524 (seven thousands and five hundreds twenty five) male and female students of Islamic Azad University of Ghaemshahr. The sample of this study includes200 female and 144 male students that the number of sample was estimated by Cerjce and Morgan table model. The random – classified sampling plan was used in the selection of this sample studying. The needed data for the measurement of variables has been taken out ofa researcher made questioner. The researcher has used 17 questions for the measurement of effective psychological factors upon the consumption model, 9 questions for the measurement of effective social factors and 4 questions for the measurement of effective economical factors in the range of one to five (1-5) at the scale of Likert which its reliability has been equal to 81%.The Statistical analysis was done by SPSS Software and at the inferential level T was used to evaluate the degree of acceptability of each variable. For grading each variable the Frouyd – test was used. The Komologrov –Esmirnof (K-S) test was also used to determine the degree of normality of the data.The obtained results from the statistical tests shows that at the level of 5% error, the psychological, social and economical factors were influential in students’ consumption model. It also indicates that according to grading, there is a difference among the components of the psychological, social and economical factors. In other words, the psychological factors has the most effects, while the social and economical factors would stand in the next ranks in order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption Model Reforms
  • Psychological
  • Social and Economical
  • Students