اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر کاهش افسردگی دانش آموزان سال سوم راهنمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده روانشناسی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر کاهش افسردگی  دانش اموزان سال سوم راهنمایی شهر بهبهان اجرا شده است. این تحقیق از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق متشکل از کلیه دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی شهر بهبهان بوده که از میان آنان 300 نفر جهت تشخیص افراد افسرده انتخاب و به پرسشنامه افسردگی کودکان (کواکس،1995) پاسخ دادند و از میان آنان 138 نفر با توجه به نقطه ی برش پرسشنامه (نمره بالاتر از 20) مبتلا به افسردگی بودند. از این تعداد، 40 دانش اموز بطور تصادفی ساده انتخاب و با همین روش در دو گروه آزمایشی (20 نفر شامل 10 پسر و 10 دختر) و کنترل (20 نفر شامل 10 پسر و 10 دختر) جایگزین شدند. گروه آزمایش بمدت 12 جلسه مداخلات CBT را بطور گروهی دریافت کردند. داده های حاصل ازطریق تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از تفاوت معنی دار نمرات افسردگی گروههای آزمایشی و کنترل در پس آزمون بود که بیانگر اثربخشی CBT  در کاهش افسردگی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Capital with Citizenship Behavior and Organizational Entrepreneurship in Higher Islamic Azad Universities of Mazandaran

نویسنده [English]

  • Ali Khanekeshi
Faculty of Psychology, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effectiveness of cognitive behavioral therapy on the reduction of depression of the third grade students of the guidance schools in Behbahan. This study was a semi-experimental one with pretest-posttest with control group design. The statistical population included all the male and female third grade students of the guidance schools in Behbahan, out of which 300 persons were selected to identify the depressed students and filled out the children depression questionnaire (Kovacs, 1995). 138 persons suffered from depression based on the cut-off point of the questionnaire (more than 20), among which 40 persons were randomly selected and were randomly assigned into the control group (n=20) and the experimental group (n=20). The experimental group received the cognitive behavioral therapy in 12 sessions. The data were analyzed using ANCOVA. The results indicated a significant difference in the depression score of the control and experimental group in the posttest. That is, the cognitive behavioral therapy was effective in the reduction of depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavioral therapy
  • depression
  • guidance school students