اثربخشی مداخلات شناختی رفتاری به شیوه‌ی گروهی بر میزان افسردگی و امید به زندگی زنان یائسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی،گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلات شناختی رفتاری به شیوه­ی گروهی بر میزان افسردگی و امید به زندگی زنان یائسه بود، که به روش نیمه آزمایشی در یک طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان یائسه مراجعه کننده به کلینیک های زنان و زایمان شهر رامسر در بهار 1394 بودند که از میان آنها 32 زن که مطابق معیارهای ورود و خروج مطالعه بودند به شیوه دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه 16 نفری ( آزمایش و گواه ) قرار گرفتند . همه شرکت کنندگان ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه افسردگی بک (BDI –II ) و امید به زندگی میلر را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند . گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت مداخلات شناختی – رفتاری قرار گرفتند ولی گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد . داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند . نتایج به دست آمده ، تغییرات معناداری را در تمام متغیرها نشان داد . طبق یافته های این مطالعه می توان گفت مداخلات شناختی رفتاری روش مناسبی برای کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی زنان یائسه بوده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Cognitive-Behavioral Intervention in Method Group on Rate of Depression, Anxiety, Life Expectancy and Resiliency in Menopausal Women

نویسندگان [English]

  • Nastaran Charmchi 1
  • Parviz Asgari 2
  • Fariba Hafezi 3
  • Behnam Makvandi 3
  • Saeed Bakhtiar poor 3
1 Psychology PhD Student. Department of Psychology .Islamic Azad University. Ahwaz Branch. Ahwaz. Iran.
2 Associate Professor. Department of Psychology. Islamic Azad University. Ahwaz Branch. Ahwaz. Iran.
3 Assistant Professor. Department of Psychology. Islamic Azad University. Ahwaz Branch. Ahwaz. Iran.
چکیده [English]

Abstract
The current study investigated the effect of group cognitive behavioral intervention on depression and life expectancy of menopausal women.The study was performed in a semi experimental design by  pretest, post test and control group.Statistical population of this study was consist of all menopausal women visiting gynecology clinics in the city of Ramsar in the spring of 1394.Among them 32 women were chosen according to the input and output criteria of the study by convenience sampling and they were randomly divided in groups of 16( treatment and control group).All participants completed assessment tools including Beck's depression inventory and Miller life expectancy in pretest and Post test.Experimental group was treated by cognitive behavioral interventions in 8 sessions;however, the control group did not receive any intervention.Data analysed by covariance analysis.The results showed a meaningful variations for all the variables.According to the results of this study cognitive behavioral interventions were a proper method for decreasing depression and increasing  life expectancy in menopausal women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive behavioral intervention
  • depression
  • life expectancy
  • menopause