رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی بسیار بزرگ استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه­های آزاد اسلامی بسیار بزرگ استان مازندران می‌پردازد. از نظر ماهیت، توصیفی از نوع «همبستگی» و از نظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری کلیه اعضای هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت دانشگاه های آزاد بسیار بزرگ مازندران به تعداد 986 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 278 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد می باشد.برای توصیف داده ها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد، میانگین، انحراف استاندارد و نمودارها)، برای آزمون فرضیه­ها از آمار استنباطی و برای بدست آوردن رابطه بین متغیرها از آزمون­های ناپارامتری اسپیرمن، رگرسیون و واریانس با استفاده از نرم افزار spss، استفاده شده است. در تحلیل نهایی تمامی فرضیات پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفتند، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بین سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتیجه اینکه وجود روابط و پیوندها بین اعضا در سازمان به ‌تبع خود همکاری‌های غیررسمی و داوطلبانه بین اعضا و همچنین ایجاد محیطی شاداب، خلاق، پویا و نوآور را جهت دسترسی به اهداف سازمان به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between social capital and citizenship behavior and organizational entrepreneurship in the major grade Islamic azad universities of mazandaran

نویسندگان [English]

  • Maryam Taghvaie Yazdi 1
  • Marzie Niaz Azari 2
1 Department of Educational Management, Sari unit, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Department of Educational Management, Ghieshahr Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The present study investigates the relationship between social capital and organizational citizenship behavior and organizational entrepreneurship in the large Islamic Azad universities of Mazandaran province. From the point of view of nature, a description of the type of "correlation" and in terms of purpose, is applicable. The statistical population of all full-time and part-time full-time and part-time full-time Azad Universities of Mazandaran is 986 people. The sample size was determined by using Morgan's and Krejsi's ​​tables of 278 people. Data were collected using three standard questionnaires. To describe the data, descriptive statistics (frequency and percentage, mean, standard deviations and charts), and inferential statistics were used to test the hypotheses, and to obtain the relation between variables, Spearman nonparametric tests, regression and The variance has been used with spss software. In the final analysis, all of the research hypotheses were confirmed at 95% confidence level. The results of this study indicate that there is a significant relationship between social capital and organizational citizenship behavior and social capital with organizational entrepreneurship. The result is that there will be relationships and links between members in the organization as a result of unofficial and voluntary cooperation between the members as well as creating a vibrant, creative, dynamic and innovative environment for achieving the goals of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • capitalism
  • Structural Capital
  • Relationship Capital
  • organizational citizenship behavior
  • Organizational Entrepreneurship