بررسی مدل علّی روابط باورهای معرفت شناختی، انگیزش پیشرفت، رویکردهای یادگیری و پیشرفت درسی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی روابط باورهای معرفت­شناختی، انگیزش پیشرفت، رویکردهای یادگیری و پیشرفت درسی علوم  انجام شد. به همین منظور تعداد 444 نفر از دانش­آموزان دختر مدارس راهنمایی شهرستان کرج به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌‌های باورهای معرفت‌شناختی کونلی (2004)، رویکردهای یادگیری کاوالو (1994) و انگیزش پیشرفت کاوالو (1996) پاسخ دادند. میانگین نمره‌ی ‌علوم سه ماهه‌ی اول سال تحصیلی 94/95  از معلمان دریافت شد. دراین پژوهش برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد.  باورهای معرفت شناختی به‌جز باور به قطعیت دانش بر رویکردهای یادگیری دانش‌آموزان اثر مستقیم داشت. این باورها دارای اثر غیر مستقیم بر رویکردهای یادگیری و اثر مستقیم بر انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان بود. همچنین رویکردهای یادگیری و انگیزش پیشرفت میانجی اثر باورهای معرفت شناختی بر پیشرفت درسی دانش‌آموزان در درس علوم بود. فراهم کردن زمینه‌های بحث علمی در کلاس درس، ایجاد فرصت‌هایی برای درگیری دانش‌آموزان در آزمایشگا‌ه‌های علوم و کار عملی در ارتقا باورهای معرفت‌شناختی دانش‌آموزان نقش مهمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model causal relationship between epistemological beliefs, motivation, approaches to learning and academic progress

نویسندگان [English]

  • Hamze Farhadi Nia 1
  • Homan Rajabi 2
  • Mosa Abakhti 3
1 M.A of Educational Psychology, University of Al-Khwarizmi.
2 Educational Psychology PhD student at Tehran University.
3 MA of Educational Psychology, University of Tabriz.
چکیده [English]

This study investigated the relationship between epistemological beliefs, motivation, approaches to learning and academic progress of science was done. For this purpose, 444 students of secondary school Karaj city were selected through cluster sampling method. And epistemological beliefs questionnaire Connelly (2004), learning approaches Cavallo (1994) and achievement motivation Cavallo (1996) responded. The average score of the first quarter of the academic year 94/95 was received from teachers. The path analysis was used to analyze the data. Epistemological beliefs than belief in the certainty of knowledge have a direct effect on students' learning approaches. These beliefs have an indirect effect on students' approaches to learning and direct effect on achievement motivation was. Approaches to learning and motivation, as well as mediating the effects of epistemological beliefs on academic progress of students in science. Providing areas of scientific debate in the classroom, creating opportunities for student involvement in science laboratories and practical work plays an important role in improving students' epistemological beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemological beliefs
  • approaches to learning
  • Achievement motivation
  • academic progress of science