بررسی صلاحیت‌های ارتباطی و اطلاعاتی مبتنی بر فناوری معلمان در فرایند یاددهی- یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران .

2 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، مدرس دانشگاه پیام نور

3 عضو هیئت علمی و مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه در جهان بکارگیری فناوری‌های نوین در مدارس در راستای بهبود فرایند یاددهی- یادگیری در حال گسترش است و مدارس ابتدایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از چالش‌های مهم بکارگیری فناوری‌های نوین در مدارس، صلاحیت‌ها و شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان است. پژوهش حاضر به منظور بررسی سطح دانش و مهارت بکارگیری ICT معلمان مدارس ابتدایی در فرایند یاددهی- یادگیری در سال تحصیلی 93-92 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر کرج (که 1100نفر بودند) می‌باشد که 300 نفر با توجه به جدول کرجسی مورگان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، که روایی آن توسط جمعی از اساتید، متخصصان آموزشی و تعدادی از معلمان تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ قابل قبول (89/0) برآورد گردید. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که دانش و مهارت بکارگیری ICT معلمان مدارس ابتدایی در فرایند یاددهی- یادگیری در سطح متوسط می‌باشد. همچنین تحلیل آمار استنباطی داده‌ها نشان داد که میان متغیر‌های جنسیت و سطح دانش و مهارت بکارگیری ICT معلمان در فرایند یاددهی- یادگیری تفاوت معنادار نیست. اما میان متغیرهای سابقه تدریس، سن، میزان تحصیلات و سطح دانش و مهارت بکارگیری ICT آنها در فرایند یاددهی- یادگیری تفاوت معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating communicative and information competencies based on teachers’ technology in learning-teaching process

نویسندگان [English]

  • Hassan Rastgarpour 1
  • Vahid Mansouri 2
  • Parvin Zolghadri 3
1 Associate Professor, Department of Educational Technology, Khrazmi University of Tehran.
2 Master of Educational Technology, Lecturer of Payam Nour University.
3 Lecturer, Department of Education science, Payam Nour University.
چکیده [English]

Nowadays, the use of modern technologies in schools to improve the teaching-learning process is growing in the world and primary schools are no exception in this regard. Now one of the major challenges of using new technologies in schools is the competencies qualifications of information and communication technology teachers. The present study has been conducted in order to investigate primary schools teachers’ knowledge and skill in using ICT in the process of teaching-learning in the academic year 2013-2014. The population of the present study consisted of all primary school teachers in Karaj city (N=1100). For the purpose of this study according Morgan table 300 people were selected using random cluster sampling.  Researcher-made questionnaire was used for collecting data, its validity was confirmed by a group of professors, educational specialists and a number of teachers and its reliability was estimated using Cronbach alpha which was acceptable (0.89). Generally, results of the present study indicated that primary school teachers’ knowledge and skill in using ICT in teaching-learning process was moderate. Also inferential statistical analysis revealed that there is no significance between gender and teachers’ knowledge and skill level in using ICT in teaching-learning process. But significant difference exists among teaching experience, age, education, and teachers’ knowledge and skill in using ICT in the process of teaching-learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • teachers’ knowledge and skill
  • Primary School