پیش بینی نشانه های هیجانی بر اساس رویدادهای استرس زای زندگی در بیماران قلبی و عروقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس پژوهشی دانشگاه تهران.

چکیده

رویدادهای استرس زای زندگی بطور پایدار با افزایش نشانه های افسردگی ارتباط دارد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی نشانه های هیجانی بر اساس رویدادهای استرس زای زندگی در بیماران قلبی و عروقی می باشد. بدین‌ منظور تعداد 79 نفر از بیماران قلبی و عروقی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) ساری (مرکز قلب مازندران) با استفاده از روش نمونه‌برداری در دسترس انتخاب شدند. مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (لوی باند، 1995) و مقیاس درجه‌بندی سازگاری مجدد اجتماعی (هولمز و راهه، 1967) بر روی آنان اجرا گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد، افسردگی را می‌توان از روی رویدادهای استرس زای زندگی در بیماران قلبی و عروقی پیش‌بینی کرد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، بیماران قلبی و عروقی که رویدادهای استرس زای زندگی بیشتری داشتند از افسردگی بیشتری و بیمارانی که رویدادهای استرس زای زندگی کمتری داشتند از افسردگی خفیف تری برخوردار بودند. تلویحات نظری و کاربردهای عملی یافته ها در اصل مقاله گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of emotional symptoms from stressful life events

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Haddadi Kuhsar
University of Tehran, Faculty of Psychology & Education
چکیده [English]

Stressful life events have been consistently associated with an increase in depressive symptoms.The aim of the current research is prediction of emotional symptoms from stressful life events in cardiovascular patients. To accomplish the stated goal, 79 were selected by means of proportional sampling procedure from Hazrat Fatemate Zahra Hospital (Mazandaran Heart Center) in Sari City. The Social ReadjustmentRating Scale (Holmes & Rahe, 1967) and The Depression, Anxiety and Stress Scale) Lovibond & Lovibond, 1995) were administered on them. Analysis of data using a multiple regression analysis revealed that the magnitude of depression can be predicted from stressful life events in cardiovascular patients. Moreover, data revealed that patients that had higher in stressful life events were higher in depression. Theoretical implication and practical application of the finding are discussed in the original paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Symptoms
  • Stressful Life Events
  • Cardiovascular Patients