رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم تربیتی، واحد بندرگز دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی، واحد بندرگز دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان متوسطه شهرستان بندر ترکمن بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقاطع متوسطه شهرستان بندر ترکمن، که به روش تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان 212 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده . برای جمع آوری  داده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد، ذهن آگاهی بائر و انگیزش شغلی هرزبرگ استفاده گردید .داده با آزمون همبستگی پیرسون ، رگرسیون و t مستقل مورد تحلیل قرارگرفت . نتایج نشان داد بین مولفه های انگیزش شغلی( درونی و بیرونی )رابطه مثبت معناداری با شادکامی وجود دارد .بین شادکامی و ذهن آگاهی و انگیزش شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد. بین ذهن آگاهی و انگیزش شغلی بیرونی رابطه مثبت معناداری وجود دارد، درحالیکه بین ذهن آگاهی و انگیزش شغلی درونی رابطه معناداری ندارد. بین مولفه های ذهن آگاهی تنها عمل با آگاهی با انگیزش شغلی رابطه مثبتی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Happiness and Mindfulness with Job motivation of teachers

نویسندگان [English]

  • Masomeh Bagherpour 1
  • Khadijeh Khadijeh 2
1 Department of Education, Bandar Gaz Branch, Islamic Azad University, Gaz, Iran.
2 M.A of Education, Bandar Gaz Branch, Islamic Azad University, Gaz, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between happiness and mindfulness with secondary teachers motivation Turkmen port city cross correlation method was implemented. The population of the study consisted of all male and female teachers from secondary schools participated in the Turkmen port city. The population was equal to 214 male teachers and 256 female teachers. The sample size of 212 teachers were estimated by Morgan. Samples were selected using stratified sampling, in proportion to the population of each gender and grade. Data were collected by questionnaire, Oxford welfare, mindfulness questionnaire Bauer et all(2006) and Herzberg's motivation scale and Using descriptive and inferential statistics were analyzed. The results showed that Happiness and mindfulness account for 9% of the variance job motivation of teachers. Also there is a significant relationship between happiness and motivation of teachers. Among components of job motivation positive relationship between intrinsic and extrinsic motivation and happiness there and Between mindfulness and motivation of teachers there was a significant relationship. There is a significant positive relationship between mindfulness and extrinsic job motivation, while there was no significant relationship between mindfulness and extrinsic job motivation. Among components of mindfulness practice with awareness only have a positive relationship with job motivation. Finally, the happiness, mindfulness and there is a significant difference between male and female teachers motivation. The average score of happiness, mindfulness and motivation among teachers was higher than that of male teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • mindfulness
  • job motivation