بررسی تأثیر انگیزش درونی و سرمایه روانشناختی بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان لرستان)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان.

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان.

3 مربی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور.

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، توان خلق ایده های نو توسط کارکنان دانشی و ارزش آفرین، مزیت رقابتی بسیار مهمی برای سازمانها محسوب می شود. جهت دستیابی به این مهم، سرمایه های انسانی برای ارائه ایده های خلاقانه بایدانگیزه کافی داشته باشند و سازمانها نیزفضای انگیزشی لازم رابرای آنها فراهم سازند. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر انگیزش درونی و سرمایه روانشناختی بر خلاقیت کارکنان شرکت مخابرات لرستان انجام شد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، و ازنظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت مخابرات استان لرستان می باشد که بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 196 نفر انتخاب گردید. داده ها بااستفاده از پرسشنامه های استاندارد انگیزش درونی چویی و همکاران؛ سرمایه روانشناختی لوتانز و خلاقیت عابدی گردآوری و بااستفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری(AMOS) و نرم افزارSPSS بررسی شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن بودکه در سطح اطمینان 95% انگیزش درونی و سرمایه روانشناختی برخلاقیت کارکنان اثر مثبت و معناداری دارند. ازسوی دیگر، سرمایه روانشناختی نقش متغیر تعدیل کننده در تأثیر انگیزش درونی بر خلاقیت کارکنان راایفا می کند. بنابراین به منظور بهبود خلاقیت کارکنان، باید به انگیزش درونی و سرمایه های روانشناختی توجه بیشتری مبذول گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of intrinsic motivation and psychological capital on employee creativity (Case Study: Telecom Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand 1
  • Abddollah Saeedi 2
  • Ayoub Pazhohan 3
1 Assistant Professor of Management, University of Lorestan
2 M.A of Business Administration University of Lorestan
3 Lecturer, Department of Public Administration, Payam Noor University
چکیده [English]

In today's competitive world, the ability to create new ideas creates value by knowledge workers and competitive advantage for enterprises is crucial. In order to achieve this important human capital for innovative ideas should have sufficient incentive and motivation necessary for them to provide organizations. This study aimed to investigate the effect of intrinsic motivation and psychological capital on employee creativity Telecom was Lorestan. The purpose of applied research, and the method of data collection, descriptive-survey. The study population included all employees of Telecom is the province that using simple random sampling method and Cochran formula, sample of 196 individuals was selected. Data using standard questionnaires Choi and colleagues intrinsic motivation; psychological capital Luthans and Abedi creativity collecting and using structural equation modeling approach (AMOS) and were analyzed using SPSS software. The results showed that in 95% of intrinsic motivation and creativity Psychological Capital employees have a significant positive effect. On the other hand, psychological capital mediatory role of intrinsic motivation on employee creativity plays in effect. So to improve the creativity of employees should pay more attention to internal motivation and psychological capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intrinsic motivation
  • psychological capital
  • employee creativity
  • Telecom Lorestan Province