تاثیر هیپنوتیزم درمانی بر تاب آوری بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت درمان شیمی درمانی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد روان شناسی باینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، پایان نامه کارشناسی ارشد.

2 استاد یار گروه روانپزشکی ،مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

3 فوق تخصص آنکولوژی بزرگسالان ، عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

چکیده

بی تردید سرطان یکی از پر استرس ترین رخداد هایی است. معمولا بیماران در رو به رو شدن در تشخیص سرطان دچار ضربه و شوک پیچیده ای خواهند شد.پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هیپنوتیزم بر تاب آوری بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت درمان شیمی درمانی انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت درمان شیمی درمانی درکلینیک باغبان و بیمارستان امام خمینی شهرستان ساری که دارای پروند پزشکی و آزمایش فلوسایتومتری در تشخیص لوسمی میلوئید حاد بودندکه تعدادشان 86 نفر بوده و نمونه به حجم 26 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (13 نفر) و گروه کنترل (13 نفر) قرار گرفتند.پرسشنامه­ ای که جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شد عبارت بود از کانر و دیودسون  شش جلسه هیپنوتیزم درمانی برای گروه آزمایش اجرا شد و برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار SPSS₂₂ استفاده شد. نتایج نشان داد که هیپنوتیزم به طور معنادار موجب موجب افزایش تاب آوری شد که از لحاظ آماری معنادار بوده (p<0/001). درنتیجه می­توان گفت که مداخله هیپنوتیزم یک مداخله موثر بر تاب آوری در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت درمان شیمی درمانی است به این ترتیب هیپنوتیزم می تواند جزء استاداردهای درمانی در بیماران مبتلا به سرطان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of hypnosis on resiliency with acute myeloid leukemia chemotherapy

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Fathi 1
  • Mehdi Pourasghar 2
  • Ghasem Janbabai 3
1 Graduate student in clinical psychology, Islamic Azad University, Sari, Master's Thesis.
2 Psychiatrist, member of the Board of Mazandaran University of Medical Sciences.
3 Professor of oncology, member of the Board of Mazandaran University of Medical Sciences
چکیده [English]

Of course, cancer is one of the most stressful event such. Consultants in cancer patients facing complex will be a shock. This study aimed to investigate the effect of hypnosis on resiliency patients with acute myeloid leukemia were treated with chemotherapy. The research method was quasi-experimental. Statistical population All patients with acute myeloid leukemia chemotherapy clinics gardeners and the city of Sari Imam Khomeini Hospital with medical records and test flow cytometry in the diagnosis of acute myeloid leukemia That number was 86 Sampling and sample 26 patients were selected and randomly divided into two groups tested (N = 13) and control group (N = 13) Questionnaire that was used to collect data from a sample group consisted of Connor and Davidson .The experimental group was six sessions of hypnosis therapy and for statistical analysis of data from analysis of covariance was used to help software SPSS₂₂. The results showed that hypnotherapy significantly leading to increased resiliency that was statistically significant (p<0/001). As a result, it can be said that hypnosis is an effective intervention on resiliency intervention in patients with acute myeloid leukemia chemotherapy is thus among the Astadardhay Hypnosis can be therapeutic in cancer patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • acute myeloid leukemia
  • Chemotherapy
  • resiliency
  • therapeutic hypnosis