بررسی رابطه احساس خودکارآمدی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور قم.

چکیده

استفاده مناسب از کتابخانه، به ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی نقش بسیار مهمی در ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش دارد. برای‌ برخی‌ از دانشجویان‌، کتابخانه‌ی‌ دانشگاهی‌ محل‌ امنی‌ برای انجام‌ تحقیق‌ و مطالعه‌ به‌حساب‌ می‌آید، اما برای‌ برخی‌ دیگر نشانه‌هایی‌ از اضطراب‌ را فراهم‌ می‌آورد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین خودکارآمدی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی پرداخته است. روش انجام پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی می‌باشند که از بین آن‌ها 335  نفر به‌عنوان نمونه به‌صورت تصادفی انتخاب شدند؛ از این تعداد 269 پرسشنامه بازگردانده شد. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه خودکارآمدی شوارتزر و مقیاس اضطراب کتابخانه‌ای باستیک استفاده شد.وضعیت خودکارآمدی جامعه پژوهش در حد مطلوبی نشان داده شد. میزان اضطراب کتابخانه‌ای در جامعه پژوهش کمتر از حد متوسط بود. اضطراب کتابخانه‌ای به‌صورت معناداری در دانشجویان زن نسبت به مرد (02/0 p<) و دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به دکتری بالاتر بود (001/0 p<). درعین‌حال، خودکارآمدی به‌طور معناداری در دانشجویان دکتری نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد بالاتر نشان داده شد مرد (01/0 p<).سطح خودکارآمدی و میزان اضطراب کتابخانه‌ای، رابطه معنادار و منفی داشتند یعنی با افزایش خودکارآمدی در دانشجویان کارشناسی ارشد، اضطراب کتابخانه‌ای کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the relationship between self-efficacy and anxiety felt library in graduate students in university of Khwarizmi

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghaffari 1
  • Roghayeh Alipoor 2
1 Assistant Professor of Payam Noor University, Qom.
2 Knowledge and information science graduate student at the Payam Noor University, Qom.
چکیده [English]

Proper use of the library, especially academic libraries plays an important role in improving the quality of education and research. For some students, a university library is considered as a safe place to do research and study, but to some others these places provide some signs of anxiety. This research investigates the relationship between self-efficacy perception and library anxiety in M.A. students of Kharazmi University. The research method is descriptive survey. The study population consists of all M.A. students of Kharazmi University Out of which 335 individuals were randomly selected as samples; out of this number, 269 questionnaires were returned. For data collection, two questionnaires were used: For data collection, two questionnaires were used: Schwarzer self-efficacy questionnaire and Bostick's Library Anxiety Scale. The self-efficacy condition of the study population was satisfying. The library anxiety in the study population was less than average. The library anxiety was significantly high in females than in males (P< 0/02) and in M.A. students than in PhD students (P< 0/001). At the same time, self-efficacy was significantly higher in PhD students than M.A. students (P< 0/01). Levels of self-efficacy and library anxiety, have negative and significant relationship; Means that with an increase in self-efficacy of M.A. students, the library anxiety reduces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-efficacy
  • library anxiety
  • university library
  • M.A. students