واکاوی موانع مدیریت معنوی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی موانع مدیریت معنوی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران انجام پذیرفت. روش پژوهش آمیخته (کمی و کیفی) از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران و خبرگان در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران بود. برای تعیین حجم نمونه از نمونه‌گیری هدفمند (به تعداد 11 نفر) استفاده گردید. در ارتباط با موانع مدیریت معنوی مصاحبه‌های عمیق انجام پذیرفت و سپس براساس فرآیند کدگذاری باز و محوری داده‌های حاصل از مصاحبه‌های عمیق و اکتشافی با مدیران و انجام عمل پالایش، کدهای مفهومی ارائه شد، نهایتاً پرسشنامه مستخرج از کدهای مفهومی در بین 100 نفر از خبرگان (اساتید گروه مدیریت) توزیع و جمع‌آوری و داده‌های حاصل از آن از طریق تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 7 عامل موانع مدیریت معنوی در دانشگاه می‌تواند نمود پیدا کند، که این 7 عامل عبارتند از: مادی گرایی، تمرکزگرایی، فردگرایی، موانع اقتصادی، منفعت گرایی، حاشیه بودن اساتید و زندگی بی هدف.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the spiritual management barriers in Islamic Azad Universities of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Khadije Maafi Madani 1
  • Ebrahim Salehi Omran 2
  • Taraneh Enayati 3
  • Reza Yousefi Saeedabadi 3
1 Ph.D of Departement of Education, Islamic Azad University Sari, Sari, Iran.
2 Professor of of Departement of Education, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
3 Assistance Professor of Departement of Education, Islamic Azad University Sari, Sari, Iran.
چکیده [English]

This research in order to study the effect of emotional intelligence training on marital satisfaction married in Psychological counseling centers in four cities Tehran area, was conducted. For this purpose, Selected Three centers that were announced from Statistical Society and The three centers randomly assigned 40 patients with low-level tests taken on the basis of pre-marital satisfaction were selected and replaced the experimental and control groups were 20 people in each group.In this study, to measure emotional intelligence from emotional entelligence euestionnaire bar-on and to measure marital satisfaction from enrich marital satisfaction questionnaire was used. After pre-test was performed 12 sessions of emotional intelligence training and then the test was conducted. The statistical method used in the study was Multivariate analysis of variance. The results obtained in this study emotional intelligence training to increase marital satisfaction in married. Emotional intelligence training to the increase in all components of emotional intelligence has been married. Including the individual component, between the individual component, Stress management component, General moo.d component and adaptive components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence training
  • Emotional intelligence
  • marital satisfaction