رابطه جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی وکیفیت تجارب یادگیری در دانش آموزان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسلامی،مرودشت،ایران.

2 استادیارگروه علوم تربیتی،واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

چکیده

   هدف این پژوهش بررسی رابطه جو آموزشی با فرسودگی تحصیلی وکیفیت تجارب یادگیری در دانش آموزان دختر متوسطه ناحیه 2 شیرازبوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان دختر پایه سوم مدارس متوسطه ناحیه 2 شیراز بود که به روش نمونه گیری، خوشه ای تک مرحله ای نمونه ای به حجم200 دانش آموز انتخاب شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های فرسودگی تحصیلی ماسلاخ (1981) و پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن(1990) و پرسشنامه جوّ آموزشی راف و همکاران(1997)استفاده شد. داده ها با استفاده ازآمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) وآمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان) بدست آمد. یافته های تحقیق نشان داد بین جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی رابطه معکوس و بین جوّ آموزشی با کیفیت تجارب یادگیری رابطه مستقیم معنادار بدست آمد. ابعاد جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی رابطه معکوس معنادار نشان دادند. بین تمامی ابعاد جوّ آموزشی به جز ادراک دانشجویان از مدرسین با کیفیت تجارب یادگیری رابطه مستقیم معنادارنشان دادند. ابعاد جوّ آموزشی قادر به پیش بینی تغییرات واریانس متغیر فرسودگی تحصیلی و کیفیت تجارب یادگیری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between educational and academic burnout and quality of learning experiences for students

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Taebe Mosavi Monazah 1
  • Abaas Gholtash 2
1 2) Assistant professor of Psychology Department, Islamic Azad University Marvdasht, Marvdasht, Iran.
2 2) Assistant professor of Psychology Department, Islamic Azad University Marvdasht, Marvdasht, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between Educational Climate with academic burnout and quality of learning experiences among Shiraz second area high school girls student. The research method was descriptive Correlational type. The population consisted all of female students in second area of Shiraz school that 200 students  were selected with single-stage cluster sampling.To collect information questioners Academic burnout Maslach (1981), quality of learning experiences, Newman (1990) and Rough educational climate questionnaire (1997) were used. Data were analized Using Pearson correlation coefficient and multyple regression. The results showedan inverse relationship between educational Climate with academic burnout and significant positive relationship between educational Climate with quality learning experiences, respectively. All aspects of the educational Climate except students' perceptions of teachers shown significant positive relationship with quality learning experiences. Aspects of educational Climate be able to predict changes in the variance of academic burnout and quality of learning experiences dimensions of Educational Climate shown significant inverse relationship with academic burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Climate
  • Academic burnout
  • quality of learning experiences