تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خرسندی زناشویی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر آموزش هوش هیجانی بر خرسندی زناشویی پرداخته شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه مورد پژوهش شامل متاهلین مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 4 تهران که از میان آنها 40 نفر به عنوان نمونه در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. بر اساس طرح مذکور برای دو گروه آزمایش و گواه پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. سپس گروه آزمایش 12 جلسه تحت آموزش هوش هیجانی قرار گرفتند. پس از انجام آموزش، در هر دو گروه(آزمایش و گواه) مجددا پرسشنامه های مذکور اجرا شد و با استفده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تفاوت موجود بین گروه های گواه و آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های بدست آمده در این پژوهش آموزش هوش هیجانی باعث بالا رفتن رضایت زناشویی شده . همچنین آموزش هوش هیجانی به این متاهلین باعث بالا رفتن تمامی مولفه های هوش هیجانی شامل: مولفه درون فردی، مولفه بین فردی، مولفه مدیریت استرس، مولفه  خلق کلی و مولفه انطباق پذیری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of emotional intelligence training on marital satisfaction

نویسندگان [English]

  • Hosein Ebrahimimoghadam 1
  • Omid Ghaderi 2
1 Assistant professor of Psychology Department, Islamic Azad University Rodehen, Rodehen, Iran.
2 M.A of Psychology Department, Islamic Azad University Rodehen, Rodehen, Iran.
چکیده [English]

This research in order to study the effect of emotional intelligence training on marital satisfaction married in Psychological counseling centers in four cities Tehran area, was conducted. For this purpose, Selected Three centers that were announced from Statistical Society and The three centers randomly assigned 40 patients with low-level tests taken on the basis of pre-marital satisfaction were selected and replaced the experimental and control groups were 20 people in each group.In this study, to measure emotional intelligence from emotional entelligence euestionnaire bar-on and to measure marital satisfaction from enrich marital satisfaction questionnaire was used. After pre-test was performed 12 sessions of emotional intelligence training and then the test was conducted. The statistical method used in the study was Multivariate analysis of variance. The results obtained in this study emotional intelligence training to increase marital satisfaction in married. Emotional intelligence training to the increase in all components of emotional intelligence has been married. Including the individual component, between the individual component, Stress management component, General moo.d component and adaptive components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence training
  • Emotional intelligence
  • marital satisfaction