مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان خودآسیب زن

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه مراغه، مراغه ، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه مراغه، مراغه ، ایران.

چکیده

از این پژوهش مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ارجاع شده به هسته مشاوره به علت خودزنی در مقطع متوسطه شهرستان بوکان بود. مطالعه از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان  بوکان در سال تحصیلی 94-93 بود. از بین جامعه مورد نظر تعداد 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری پژوهش حاضر برای دانش آموزان خودآسیب رسان بصورت  دردسترس بود (30 نفر) همچنین برای انتخاب نمونه عادی دانش آموزان از روش نمونه گیری خوشه ای ساده استفاده گردید(30 نفر). داده ها با استفاده از پرسشنامه فرزند پروری بوری(1991)، اعتیاد به اینترنت یانگ(1999) و سازگاری اجتماعی بل(1961) جمع آوری شد. اطلاعات بهدستآمدهبااستفادهاز آزمونتحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و با بهره گیری از نرمافزار SPSS.19  تجزیهوتحلیلشد. نشان داد که بین سبک های فرزند پروری در دو گروه تفاوت معنی داری داشت و سبک فرزند پروری مقتدرانه و سهل گیرانه در دانش آموزان عادی بیشتر از دانش آموزان ارجاع شده به علت خودزنی بود و همچنین سبک فرزند پروری مستبدانه در دانش آموزان ارجاع شده به علت خودزنی بیشتر از دانش آموزان عادی بود (05/0>p). همچنین اعتیاد به اینترنت و مشکلات اجتماعی، تاثیر بی برنامگی و فقدان کنترل در دانش آموزان ارجاع شده به علت خودزنی بیشتر از دانش آموزان عادی بود (05/0>p). نهایتا سازگاری اجتماعی در دانش آموزان ارجاع شده به علت خودزنی کمتر از دانش آموزان سالم بود (05/0>p) . بر اساس نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت سبک های فرزند پروری سهل گیرانه و مستبدانه و اعتیاد به اینترنت می تواند از عوامل موثر در بروز رفتار های خودزنی در دانش آموزان باشد که سازگاری اجتماعی این افراد را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the style of parenting, addiction to the Internet and social adjustment in normal students and self-mutilated students

نویسندگان [English]

  • Ali Afshari 1
  • Zeynab Delpazir 2
1 Assistant professor in Psychology Department, Maragheh University. Maragheh.
2 Department of Psychology, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the style of parenting, addiction to the Internet and social adjustment in normal students and students referred to the core advice of self-mutilation was in high school Bukan city. of studying was causal comparison. The study population included all students in secondary schools in the academic year 94-93 was Bukan city. Of the population, 60 samples were selected. Sampling study aid for self-mutilation students was just available (30) it is also for normal students to sample the simple cluster sampling was used (30). The data were collected from questionnaires of parenting style of Buri (1991), Young's Internet Addiction (1999) and social adjustment Bell (1961). Information obtained using multivariate analysis of variance (MANOVA) and were analyzed using the software SPSS.19. showed that the two groups were significantly different parenting styles and Authoritative parenting style and Authoritarian parenting style in normal students, students referred to was the cause of self-mutilation and authoritarian parenting style also refer students to the cause of self-harm was more than normal students (05/0> p). As well as Internet addiction and social problems, the impact of disorganization and lack of self-control in students referred was more than normal students (05/0> p). Finally, the social adjustment of students referred to the self-immolation was less of normal students (05/0> p). Based on these results, we can conclude authoritarian and permissive parenting styles and risk factors for Internet addiction can be self-defeating behaviors in students that they reduce social adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Style of parenting
  • addiction to the Internet
  • social adjustment
  • Students
  • self-mutilation