تأثیر راهبردهای مقابله ای مسئله مدار بر میزان استرس مادران دارای کودکان با اختلالات یادگیری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،گروه روانشناسی.

3 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرج، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان،کرج،ایران.

4 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

چکیده : هدف  از این مطالعه بررسی میزان اثر بخشی  راهبردهای مقابله ای مسئله مدار مادران  دارای کودکان  ناتوان یادگیری بر میزان استرس آنها می باشد.  مطالعه حاضر از نوع شبه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل) است. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودکان ناتوان یادگیری است  که در سال تحصیلی 92-93 به مرکز اختلالات یادگیری شهر شاهرود مراجعه کرده اند. حجم نمونه 30 نفراز مادران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل ( به صورت دو گروه  15 نفره) تقسیم شدند، گروه آزمایش تحت آموزش گروهی مهارت مقابله های مسئله مدار  با استرس در 8 جلسه قرار گرفتند.  بعد  از گذشت 3 هفته از هر دو گروه پس آزمون از طریق از تکمیل کردن  پرسشنامه راهبردهای مقابله ی استرس لازاروس به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS20 در دو سطح آمار توصیفی، آزمون T و تحلیل کوواریانس تک متغیره ( ANCOVA) استفاده شد.  نتایج نشان داد که آموزش مهارت مقابله ای مسئله مدار با استرس ، باعث بهبود مولفه های راهبردهای مقابله ای استرس مادران  با کودکان ناتوان یادگیری در گروه آزمایش شده است. می توان از برنامه آموزش گروهی مهارت مقابله با استرس بر بهبود راهبردهای مقابله ای استرس والدین با کودکان دارای مشکلات خاص از جمله  ناتوانی  یادگیری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of problem-based coping strategies on mothers` stress with learning disabilities children (LD).

نویسندگان [English]

  • Hossein Ebrahimi Moghadam 1
  • Leila arab Yarmohammadi 2
  • Maryam Zadbagher seighalani 3
  • Mohammad Arab Ameri 4
1 Faculty member, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
2 M.A.Clinical Psychology، Islamic Azad University، Science and Research
3 Young researchers and Elite club، karaj branch، Islamic azad university، Karaj، Iran.
4 Educational psycology, Islamic Azad University, Babol Branche, Iran.
چکیده [English]

The  purpose  of  this study was to determine the efficacy and coping  skills training to improve stress problem -  based coping strategies in  all  of  mothers  with  children who are learning – disabled . This  study is  quasi  -  experimental  (pre – test – post -  test with control  group) . The  population  includes  mothers  with  learning  disabilities  children   in  Shahrood  city  in   primary  school ,  in the 2013 – 2014  that  they reffered  to learning  -  disabled center  in shahrood  city  . Sample  size  of  30 randomly selected  mothers  in  the  two  groups  ( in each group 15 mothers ) .  experimental  group    participated  in eight sessions , Finally , after  3  weeks , both groups were  assessed  with  Lazarus stress  and  coping  strategies  efficacy and they answere  to  coping  skills training  questionnaire .   Data were  analyzed  with  Spss  20 software for as  descriptive statistics , t - tests and  covariate  analysis ( ANCOVA ).  The  results showed  that  the  problem  -  based  coping skills training  ,  improved  the  stress coping strategies of mothers  with learning disabled children . The findings shows  that  it  can  improve problem-based  coping  skills with  training program  for mothers  with  learning  disabilities  and  other problems can  be    used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping skills stress
  • coping strategies stress
  • learning disabilities
  • Mothers