مقایسه اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان شیراز

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی؛ دانشگاه کردستان

چکیده

هدفپژوهش، مقایسه اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن­آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر می­باشد. برای تحقق این هدف روش پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی و جامعه­ی آماری،کلیه دانشجویان دختر مرکز آموزش عالی زینب کبری کازرون به تعداد 193 نفر بوده­اند؛ از این تعداد به روش نمونه­گیری هدفمند 66 نفر از دانشجویانی که دارای اضطراب امتحان بالا شناخته شدند به عنوان نمونه انتخاب و سپس به صورت تصادفی در 3 گروه 22 نفره تحت آموزشهای ذهن آگاهی و خود تنظیمی و گروه کنترل قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­ی اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (1385) استفاده شد. تحلیل داده­ها از طریق آزمون­ تحلیل واریانس یکراهه و تعقیبی توکی  انجام گردید. یافته­های پژوهش نشان داد که ارائه آموزش­های ذهن­آگاهی و یادگیری خودتنظیمی به دانشجویان بر کاهش اضطراب امتحان آنان موثر می­باشد و آموزش ذهن­آگاهی نسبت به آموزش­های خودتنظیمی بر کاهش اضطراب دانشجویان دارای اثربخشی بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the effectiveness of mindfulness-based techniquesand and Self-regulated learning Training on Test Anxiety among Female Students

نویسندگان [English]

  • Jamileh Deljoo 1
  • Seyedeh Golafroz Ramezani 2
1 MA of Educational Administration, University of Farhangia, Shiraz, Iran.
2 PhD student of higher education development planning, University of Kurdistan
چکیده [English]

The present study seeks, as its main purpose, to investigate the effectiveness of Mindfulness-based techniquesand and self-adjustment training on test anxiety among the female students. To this purpose, a quasi-experimental method was used. The statistical population of this research included 193 female students of Zeinab-e Kobra Higher Education Center of Kazeroon from among which 66 students who had higher exam anxiety scores according to the anxiety test were selected through purposeful sampling and then they were randomly subdivided into three groups of 22; namely mind-consciousness training, self-adjustment training, and the control group, respectively. The research design was of a (quasi-experimental) semi-experimental type where a test anxiety questionnaire by Abolqasemi et.al. (2006) was used for collecting the data. The data analysis was conducted through one-way variance analysis, and Tuky post hoc test. The findings of the study indicated that offering (providing) mind-consciousness and self-adjustment trainings to these students were effective in reducing their test anxiety and that the former training proved to be more effective compared to the latter in terms of reducing the stress among the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mind-consciousness
  • Self-adjustment
  • test anxiety