اثربخشی آموزش غایت نگری بریادگیری خودراهبری دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه سمنان‌سمنان،‌ ایران.

2 استادیار، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ‌سمنان،‌ ایران.

چکیده

هدفاینپژوهشبررسیتاثیرآموزشغایت نگریبریادگیریخودراهبری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پایه هشتم مقطع دبیرستان (دوره اول) شهر سمنان در سال تحصیلی 94-93 بود که از بین آنها 40 دانش آموز به عنواننمونهبا کمترین نمرات در یادگیری خودراهبری انتخاب وبهصورتتصادفیوبطورمساویدردوگروهآزمایشوکنترلقرار داده شد. ابتداپیشآزمونبررویهردوگروهاجرا و  بعدازآنطی9 جلسه،غایت نگریبهگروهآزمایش، آموزشدادهشد.برایگروهکنترلمداخلهایانجامنشد. در اینتحقیقازطرحپیشآزمون- پسآزمونبا گروهکنترلاستفادهشد. داده ها با پرسشنامه یادگیری خودراهبری فیشر، کینگ و تاگو گردآوری شد و پس از آن با استفاده از آزمون کوواریانس چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد غایت نگری اثر معنی داری بر بهبود یادگیری خودراهبری دارد. بر اساس نتایج حاصله، برای ارتقاء یادگیری خودراهبری استفاده از آموزش غایت نگری توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of teaching goal setting on Self-Directed Learning of students

نویسندگان [English]

  • Fateme Hemmatian 1
  • Alimohamad Rezaei 2
  • Mohamadali Mohammadyfar 2
1 Student of Educational Psychology, Semnan University, Semnan Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this research was survey effectiveness of teaching goal setting on self-directed learning. The statistical society of this research contained all eighth grade students of high school (the first period) of Semnan in the 2014-2015 academic year that among them for example 40 students with the lowest scores on self-directed learning have been chosen and they randomly and equally were put in two experiment and control groups. At first, a pre-test was performed on both groups; and then goal setting was taught to the experiment group during 9 sessions. Intervention wasn't done for control group. In this research, the pretest-posttest pattern was used with control group. Data was collected by Fisher, King, and Tagoe self-directed learning questionnaire; and after that they were evaluated with multivariate covariance test. The results showed that goal setting has a meaningful effect on improving self-directed learning. Based on the obtained results, use of teaching goal setting for promotion of self-directed learning is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • goal setting
  • Self-Directed Learning
  • Self-management
  • Willingness to learning
  • self-control