تاثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان و گوشه‌گیری دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و گوشه‌گیری دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر یاسوج بود. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی مورد مطالعه کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر یاسوج در سال تحصیلی 1395-1394، و تعداد آنها 3017 نفر می‌باشد. تعداد 60 نفر از آنان به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی و پس از اجرای پرسشنامه‌های اضطراب امتحان و احوال شخصی وودورث و بر اساس کسب رتبه‌ی درصدی بالای 70 در پرسشنامه‌ی اضطراب امتحان و نمره بالاتر از 6 در پرسشنامه‌ی احوال شخصی وودورث انتخاب و به‌ طور تصادفی در گروه آزمایش و گواه به طور برابر (30 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه آزمایش به مدت 10 جلسه، آموزش مدیریت زمان را دریافت نمودند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات، پس‌آزمون پرسشنامه‌های ذکر شده از دانش‌آموزان گرفته شد و داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مدیریت زمان موجب کاهش اضطراب امتحان و بهبود گوشه‌گیری دانش‌آموزان شده است. در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد روش آموزش مدیریت زمان می‌تواند در کاهش اضطراب امتحان و بهبود گوشه‌گیری دانش‌آموزان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of time management training on test anxiety and isolation among high school girl students in Yasuj city

نویسندگان [English]

  • Khosro Ramezani 1
  • Shahin YazdanPanah 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Yasoj Branch, Islamic Azad University, Yasoj, Iran
2 MSc. Department of Psychology, Yasoj Branch, Islamic Azad University, Yasoj, Iran
چکیده [English]

The aim of present study was to examine the effect of time management training on test anxiety and isolation among high school girls' students in Yasuj city. This study has been conducted on the basis of experiment through a pretest-posttest plan and a control group. The research population included all high school girls' students in Yasuj (3017 students). Sixty of research population had been randomly chosen based on their ranking after the implementation of the questionnaires namely: Test Anxiety Inventory (TAI) and Inventory of Woodworth Personal Data Sheet. They were randomly assigned to an experimental (n=30) and a control groups (n=30). The experimental group received time management training for 10 sessions, but the control group did not receive any intervention. After the sessions, the students were given posttest questionnaires and the data have been analyzed using covariance analysis method. Findings showed that time management training leads to reducing students' test anxiety and isolation. Overall, results of this study showed the efficacy of time management training in reducing students' test anxiety and isolation, among high school girl students in Yasuj city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • time management
  • test anxiety
  • isolation
  • student
  • Yasuj