تأثیر میزان انگیزش پیشرفت بر درگیری شناختی در بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر میزان انگیزش پیشرفت بر درگیری شناختی (یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای شناختی) بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش­آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر رامیان در سال تحصیلی 92-1391 که شامل 503 نفر می­شدند، تشکیل دادند. با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان و از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه­ای 216 دانش­آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. از این تعداد 94 (43%) دانش­آموز پسر و 122 (56%) دانش­آموز دختر بودند. روش پژوهش از نوع علی پس رویدادی بود.برای جمع­آوری داده­ها درباره درگیری شناختی از پرسشنامه درگیری در مدرسه استفاده شد. این پرسشنامه توسط وانگ، ویلت و اکلس و براساس چارچوب نظری پیشنهاد شده توسط فردریکس، بلومنفلد و پاریس ساخته شده است. ابزار دیگر پژوهش، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس بود. با استفاده از آزمونT مستقل داده­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دادند که بین میانگین گروه های دانش­آموزان با انگیزش پیشرفت بالا و دانش­آموزان با انگیزش پیشرفت پایین در مقیاس­های درگیری شناختی، یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای شناختی، تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Achievement Motivation Level on Cognitive Engagement among Middle school students

نویسندگان [English]

  • mohammadMohammad kaghazlooKaghazloo 1
  • Soghra Ebrahimy Qavam 2
1 graduatedMA in Educational Psychology; Allameh Tabatabai University
2 Associate Professor Department of Educational Psychology; Allameh Tabatabai University; Faculity of Psychology and Education
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effect of achievement motivation level on cognitive engagement, self-regulating learning, and the use of cognitive strategies.The statistical population of the research comprised all male/female middle school students enrolling in academic year 2012-2013 in the city of Ramian that including 503 students. Using krejcie and morgan table of determining sample size and random cluster sampling, 216 middle school students were selected as sample. Among them, 94(43%)were male and 122(56%) were female.The research had a expost facto method. Cognitive engagement’Data collected from school engagement questionnaire. This Questionnaire developed by Wang, Willett & Eccles based on the theoretical framework proposed by Fredricks, Blumenfeld  & Paris. Another  measurement tool was Hemans' Achievement Motivation Test .Data were analyzed usingindependent T-test. The results showed that there existed significant differences between the average score of student group with high achievement motivation and student group with low achievement motivation on the scale of cognitive engagement and the subscales of self-regulating learning, and cognitive strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievement motivation
  • Cognitive engagement
  • cognitive strategies
  • Self-regulating Learning