پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری ادراک شده و سبک های هویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ارشد روان شناسی عمومی علوم تحقیقات شهر قدس تهران

2 استدیار روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی گروه روانشناسی

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری ادراک شده و سبک های هویت در میان کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان می باشد. جامعه پژوهش حاضر تمامی کارگران مرد کارخانه ذوب آهن اصفهان می باشد و حجم نمونه این پژوهش بر اساس جدول کرسجی و مورگان 240 نفر تعیین شد که این تعداد از نمونه به شیوه ی تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ ، سبک های فرزندپروری ادارک شده شیفر و سبک های هویت برزونسکی استفاده شد. یافته ها نشان داد که رضایت زناشویی با سبک فرزندپروری اقتدارگرایانه رابطه مثبت و معناداری دارد اما با سبک فرزندپروری استبدادی و بی توجه رابطه منفی و معنادار دارد. همچنین یافته ها نشان داد که رضایتزناشویی با سبک هویت هنجاری، سبک هویت اطلاعاتی و تعهد رابطه مثبت و معنادار و با سبک هویت سردرگم رابطه منفی و معنادار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predict marital satisfaction based on perceived parenting styles and identity styles

نویسندگان [English]

  • Mina Amininejad 1
  • Mahdi Shahnazarie 2
2 Assistance Proffesor of Psycology, Islamic Azad University Karaj, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This study aims to predictmarital satisfaction based on perceived parenting styles and identity styles among male workers of Isfahan Steel Plant. The study population is all male workers of Isfahan Steel Plant  and sample size was determined based on the Krsjy and Morgan that was 240 persons, The number of samples were selected randomly .To collect the data , Enrich marital satisfaction To collect the data, Enrich marital satisfaction questionnaire, Schiffer perceived parenting styles and Berzonsky styles Identity was used. The results showed that marital satisfaction is significantly correlated with authoritarian parenting styles positively and had a significant negative relationship with autocratic unresponsive parenting styles negatively. Permissive parenting style also doesn’t have a significant relationship with marital satisfaction. The findings also showed that marital satisfaction significantly had a positive relationship with normative identity style, informational identity style and commitment and had a negative and significant relationship with disoriented identity style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • Identity Styles
  • Perceived parenting style