سرسختی بهداشتی، سرسختی روانی و سلامت عمومی در کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

3 مربی گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سرسختی بهداشتی و سرسختی روانشناختی با سلامت عمومی در کارکنان حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی در شهر تهران بود که برای انجام پژوهش 220 نفر از کارکنان رسمی این وزارتخانه و بصورتتصادفی انتخاب و به پرسشنامه رابطه سرسختی سلامت (HHI) و پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا و نیز پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 پاسخ دادند.  یافته ها: بین سرسختی روانی کل و سلامت عمومی کل و بعد جسمانی سلامت عمومی و بعد اضطراب سلامت عمومی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. بین سرسختی روانی کل و بعد کارکرد اجتماعی سلامت عمومی کل رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. بین سرسختی روانی کل و بعد افسردگی سلامت عمومی کل رابطه منفی معنی دار وجود ندارد. بین سرسختی بهداشتی  کل و سرسختی روانی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. بین سرسختی بهداشتی کل و بعد چالش  رابطه معنی دار وجود ندارد. بین سرسختی بهداشتی کل و بعد مهار رابطه معنی دار وجود ندارد. بین سرسختی بهداشتی کل وبعد تعهد  رابطه معنی دار وجود دارد. نتایج: بین سرسختی بهداشتی، سرسختی روانی و سلامت عمومی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health tenacity, toughness, mental and general health of the employees of the Ministry of Agriculture

نویسندگان [English]

  • Talaat Saeedi 1
  • Nimtaj Sayah Sayari 2
  • Hamid Reza Hossien Shahi Barouati 3
1 MSc, Department of Psycology, Semnan branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Asisstance Professor of Psycology, Roudhen branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.
3 Department of Psycology, Roudhen branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between health and hardiness tenacity with the public health field staff Ministry of Agricultural Jihad. -28 responded. Results: The mental toughness and physical health and general health of the public and public health anxiety there is a significant negative relationship. Between mental toughness and social functioning and general health of a significant positive relationship exists. Mental toughness and general health of the relationship between depressions there is no significant negative. Between toughness and tenacity overall health, there is a significant correlation between mental. Tenacity significant relationship between overall health and there is no challenge. Overall health, and the relationship between hardiness there is no significant inhibition. There is a significant relationship between commitment and after a tough overall health. Results between health tenacity, toughness, mental and general health are related.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical toughness
  • hardiness
  • public health