بررسی مهارتهای تفکرانتقادی اعضای هیات علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، نکا، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی مهارتهای تفکر انتقادی اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران است.روش این پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد، جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران که به تعداد 1750 نفر می باشد.حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 320 نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه 34 سوالی تفکر انتقادی کالیفرنیابوده که پایائی آن در چند مرحله توسط اسلامی(77/0) بیگدلی(73/0) عسگری(68/0) و در این تحقیق با روش آلفای کرونباخ(79/0)بدست آمد.روشهای آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی( tوتحلیل واریانس) انجام شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که تفکر انتقادی اعضای هیأت علمی در سطح قابل قبول است ومهارتهای تفکر انتقادی در بین گروههای مختلف آموزشی متفاوت است و تفاوت معنی داری بین اعضای هیأت علمی زن و مرد وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the critical thinking skills of faculty members of Islamic Azad Universities in the province

نویسندگان [English]

  • mohammad salehi 1
  • Mohammad Hajizad 2
2 Assistant professor. Islamic Azad University, Neka Branch, Neka, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate critical thinking skills of faculty members of Islamic Azad University, Mazandaran province. Methods This study is a description of the type of survey, population research faculty members of Islamic Azad Universities in the province is Number 1750 people.A sample table of Morgan 320 farmers were selected randomly. Demographic questionnaire, 34 questions about the reliability of critical thinking Kaliforniya in stages by Islami (0/77) Bigdeli (0/73) Asgari (0/68) and in this study, Cronbach's alpha (0/79) were obtained.Descriptive and inferential statistical methods in two parts (T Analysis of Variance) was conducted.The result showed that the critical faculty is the acceptable level of critical thinking skills among different educational groups and no significant differences between male and female faculty members there.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical thinking skills
  • Faculty
  • university