مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و شناخت درمانی گروهی بر استرس ادراک شده مراجعان زن دارای رفتار پر خطر جنسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم تحقیقات ، تهران ،ایران

2 استاد تمام، دکتری مشاوره ، دانشگاه خوارزمی ، گروه مشاوره ، تهران،ایران

3 دانشیار ، دکتری روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ،گروه روانشناسی ، مازندران ،ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضرمقایسه طرح واره درمانی و شناخت درمانی گروهی به منظور کاهش استرس ادراک شده مراجعان زن  دارای رفتارهای پر خطرجنسی بود. این یک پزوهش  نیمه آزمایشی  با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای بود . جامعه آماری 500 نفرازمراجعان  زن با سابقه رفتار پر خطرجنسی بود که برای انجام آزمایش ایدز  به این مرکز مراجعه کردند  با استفاده از فرمول حجم نمونه به صورت تصادفی 250 نفر را انتخاب شدند  . توسط روانشناس  و پزشک مصاحبه تشخیصی گرفته شد. 85 نفر ازمراجعان  که در مولفه های استرس نمره بالایی داشتند که از این میان 45 نفر را به صورت تصادفی انتخاب شدند  و در سه گروه 15 نفری که شامل دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند، 12 جلسه شناخت درمانی گروهی و 12جلسه طرح واره درمانی اجرا گردید در پایان درمان پس آزمون اجرا گردید.  نتایج نشان داد کهطرح واره درمانی نسبت به شناخت درمانی گروهی بر استرس ادراک شده مراجعان زن  موثرتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of scheme therapy and cognitive group therapy on women`s perceived stress with high risky sexual behavior

نویسندگان [English]

  • Akbar Hemmati Sabet 1
  • Shokouh Navabi Nejad 2
  • Javad Khalatbari 3
1 Phd student, Department of counseling, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, PhD in counseling, Department of counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Assistant professor, phD in psychology, Department of psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to compare scheme therapy and cognitive group therapy on women`s perceived stress with high risk sexual behaviors referring to Hamadan health center. This is a semi-experimental study on single stage cluster sampling .The statistical sample consisted of 500 women with high risk sexual behaviors referring to health center for AIDS test The psychologists and a physician did diagnostic interview and 217 subjects were randomly chosen using sample volume formula and stress, anxiety and depression scales were run. 85 subjects were diagnosed to have stress of whom 45 were chosen randomly and divided into three groups of 15 consisting of two experimental groups and one control group.12 sessions of cognitive group therapy and 12 sessions of scheme therapy were implemented for 90 min of each sessions. At the end of training period, three groups were post-tested and perceived stress components were investigated in pre-test and post-test. The results showed that scheme therapy is more effective than cognitive group therapy on stress of women with high risk sexual behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema therapy
  • Cognitive therapy
  • Perceived stress