بررسی سطح رضایت زناشویی در میانِ همسرانِ مربیانِ مردِ حرفه ای و غیر حرفه ای رشته های ورزشی منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

یکی از جوانب بسیار مهم زندگی زناشویی، رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می کنند.رضایت زناشویی مساله ای حیاتی است که در رابطه با تمامی اقشار جامعه از اهمیت ‌بالایی برخوردار است که یکی از اقشار جامعه مربیان هستند.هدف از پژوهش حاضر، بررسی سطح رضایت زناشویی در میانِ همسرانِ مربیانِ مردِ حرفه ای و غیر حرفه ای رشته های ورزشی منتخب   بود.تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر نوع جمع آوری داده ها، میدانی است.جامعه آماری متشکل از 402 مربی بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی 200 مربی حرفه ای و غیر حرفه ای به عنوان نمونه و  با استفاده ازپرسشنامه استاندارد انریچ (1989) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های بدست آمده با استفاده آزمون های اسپیرمن، تی تست، یو من ویتنی و آزمون تحلیل واریانس تحلیل شد.نتایج تحقیق نشان دادمربیان استان مازندران از نظر میزان رضایت زناشویی وضعیتت خوبی داشته اند و مربیان حرفه ای در تمامی مقیاس های رضایت زناشویی نمره بالاتری نسبت به مربیان غیر حرفه ای کسب نموده به جزء در مقیاس مدیریت مالی. همچنین بیشترین نمره رضایت زناشویی به ترتیب متعلق به همسران مربیان والیبال، کشتی، هندبال و در نهایت تکواندو بوده است.  این تحقیق گواهی بر این بوده که مربیان ورزشی از رضایت زناشویی قابل توجه ای برخوردار بوده و با استناد به یافته های تحقیق می توان بیان کرد که مربیان با گذراندن اوقات فراغت خود در کنار همسران رضایت زنا شویی شان بیشتر می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of marital satisfaction level among professional and nonprofessional men coaches' wives of the selected sport fields

نویسنده [English]

  • Ali-Mohammad Safania
Department of Sport Managment, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

One very important aspect of marital life satisfaction in marriage that are experiencing. Marital satisfaction is a vital issue in relation to all classes of society is very important. the  aime of this study was to investigate the marital satisfaction level among professional and on professional men coaches' wives of the selected sport fields . The present study regarding the purpose is applied one ,regarding the method is descriptive bing a kind of survey study and viewing deta collection is the field study. Statistical population consist of 402 professional and non professional coach was using a random sampling 200 non professional and professional trainer as an example of using a standard questionnaire ENRICH (1989) with reliability assessed  α =0/92 were . the data were analyzed by Spearman correlation coefficient, T-test, U Mann-Whitney test and ANOVA .the results showed  that there is a negative relationship and significantly between the coaches' job previous and their wives' marital satisfaction.  Based on findings to the coaches approached retirement age and transfer them to go aside from stress to family pension, their marital satisfaction  decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • professional coach
  • non professional coach