رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض فرزند-والد و خود کارامدی با نگرش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض  والد – فرزند وخودکارامدی با نگرش فرزندان به والدین است . جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه مشغول به تحصیل شهرستان  تنکابن در سال 95-94 بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی  خوشه ای نمونه ای به حجم 150 نمونه انتخاب شد . روش تحقیق همبستگی است . یافته ها نشان داد که: - چهار متغیر پرخاشگری پدر ، استدلال مادر ، پرخاشگری فیزیکی مادر و خودکارآمدی قدرت پیش بینی  نگرش مثبت فرزند به پدر را داراست .- چهار متغیر پرخاشگری پدر ، استدلال مادر ، خودکارآمدی و پرخاشگری فرزند قدرت پیش بینی  نگرش مثبت فرزند به مادر  را داراست . در نتیجه می توان گفت : برای نگرش مثبت پدر بیش از همه پرخاشگری پدر و کمتر از همه خودکارامدی قدرت پیش بینی را دارا است . ولی برای نگرش مثبت مادر بیش از همه پرخاشگری پدر و کمتر از همه پرخاشگری فرزند قدرت پیش بینی را دارا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between attachment styles and child-parent conflict resolution strategies and self-efficacy with the attitudes of children toward parents

نویسنده [English]

  • Ameneh Khalatbari
Department of Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

This study aims to determine the relationship between attachment styles and child-parent conflict resolution strat-egies and self-efficacy with the attitudes of children toward parents. Statistical population was of all high school students in Tonekabon city in 2015-2016 who were selected as the cluster sampling method with a size of 150 samples. The research method is correlational. The results showed that:- Four variables of father’s aggression, mother’s argument, physical aggression of mother and self-efficiency of prediction power has the positive attitude of child towards father.- Four variables of father’s aggression, mother’s argument, self-efficiency and child’s aggres-sion has the prediction power of child’s positive attitude towards mother.As a result, it can be said that:For a posi-tive attitude of father, his aggression has the highest prediction power and self-efficiency has the least prediction power. However, for the positive attitude of mother, father’s aggression has the highest prediction power and child’s aggression has the least prediction power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment style
  • Children’s Attitude
  • Strategy of Parent Conflict Resolution - Child Self-Efficacy