مقایسه اثربخشی خنده درمانی و آموزش شادکامی بر راهکارهای مقابله با درد در افراد مبتلا به سردرد تنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 کارشناسی ارشد ، روان شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر بخشی خنده درمانی و آموزش شادکامی بر راهکارهای مقابله بردرد در افراد مبتلا به سردردهای تنشی بود . روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود .برای انجام این پژوهش به صورت هدفمند کلینیک یک پزشک عمومی انتخاب و سپس افرادی را که با شکایت سردرد به این کلینیک مراجعه کرده بودند و تشخیص بالینی سردرد تنشی را از جانب پزشک حاضر دریافت کردند وارد فرایند تحقیق شدند و سپس به وسیله معیارهای انجمن بین المللی سردرد(HIS ) غربالگری شدند ، این افراد در سه گروه 15 نفری به صورت تصادفی جایگزاری و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای روزنشتاین و کیف ( 1983 ) ، از هر سه گروه در پیش آزمون و پس آزمون  در گروه خنده درمانی و در گروه آموزش شادکامی و گروه گواه گرفته شد .در نهایت نتایج آزمون با استفاده از نرم افزار  SPSS20 و با روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتو معلوم گردید که خنده درمانی و آموزش شادکامی اثر معناداری بر راهکارهای مقابله با درد دارد  و  05/0> P است که نشان می دهد هم خنده درمانی و هم  آموزش شادکامی بر راهکارهای مقابله بر درد موثر است ولی در  توانایی کنترل و توانایی کاهش درد  فقط آموزش شادکامی  تاثیر دارد  و خنده درمانی تاثیری تدارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the effectiveness of laughter therapy and happiness training on strategies to coping with pain in people with tension headaches

نویسندگان [English]

  • Hosien Ebrahimi Moghadam 1
  • Mitra Golzari 2
1 Department of Psychology, Islamic Azad University Rodehen Branch, Rodehen, Iran
2 M.A of Psychology, Islamic Azad University Rodehen Branch, Rodehen, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of laughter therapy and happiness training on coping strategies the pain in people with tension headaches. The research method was quasi-experimental design with pretest - posttest control group. For this purpose, purposefully choosing a general practitioner clinics and then those who were referred to the clinic with complaints of headache and Tension headache clinical diagnosis by the attending physician were received into the research process And then by the criteria of the International Headache Society (IHS) were  screened , The subjects were randomly assigned to three groups of 15 subjects Placement and coping strategies questionnaire Rosenstein and Kiev (1983) , the three groups in the pre-test and post-test in laughter therapy group and the training group and the control group was happiness. The result of the test using the software SPSS20 and were analyzed by covariance analysisAnd it turns out that laughter therapy and education happiness Significant impact on coping strategies with pain and P < 0/05 shows that Laughter is therapy and happiness training on effective pain coping strategiesBut the ability to control and ability to reduce pain  just Happiness training   affect  and laughter therapy is ineffective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tension headaches
  • laughter therapy
  • instruction happiness