رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و طرح‌واره‌های ناسازگار اوّلیّه با خلّاقیّت در دانش‌آموزان دختر نوجوان مدارس شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات قزوین، گروه روانشناسی

2 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و طرح‌واره‌های ناسازگار اوّلیّه با خلّاقیّت دانش‌آموزان دختر نوجوان مدارس شهر قزوین است.نمونه‌ی آماری پژوهش154 نفر دانش‌آموز دختر نوجوان را شامل می‌شود. این دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های سبک دلبستگی بزرگسال هازن و شیور، طرح‌واره‌های ناسازگار اوّلیّه‌ی یانگ(فرم کوتاه) و خلّاقیّت عابدی استفاده شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. روش‌های آماری به‌کار رفته در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها شامل همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیّری (به روش هم‌زمان) است. نتایج ضرایب همبستگی نشان می‌دهد؛‌ تنها میان خلّاقیّت و سبک دلبستگی دوسوگرا  ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. به نحوی که با کاهش نمره‌های دانش‌آموزان در سبک دلبستگی دوسوگرا، میزان خلّاقیّت آن‌ها افزایش می‌یابد و بالعکس. دو سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی با خلّاقیّت ارتباط معناداری را نشان ندادند. همچنین نمره کلّ طرح‌واره‌ها با خلّاقیّت نیز ارتباط منفی و معنادار در سطح 05/0 دارد. نتایج رگرسیون چند متغیّری(به روش هم‌زمان) نشان می‌دهد متغیّر بریدگی و خودگردانی بیشترین سهم و اثر را در خلّاقیّت دارند. به عبارتی دیگر، این دو متغیّر به طور معناداری در پیش‌بینی خلّاقیّت تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship attachment styles and early maladaptive schemas with creativity in teen girl students of Qazvin schools

نویسندگان [English]

  • Kolsum Moradi 1
  • Mohamad reza Jalali 2
1 MA in clinical psychology
2 PhD Imam Khumeini International University
چکیده [English]

This study has been researched aimed to investigate the relationship between attachment styles and early maladaptive schemas and creativity in teen female students in Qazvin city. The study sample include 154 teen female students .The students were selected through multi-stage cluster sampling. In order to collect data, Hazan and Shaver Adult attachment style questionnaire, early maladaptive schemas Yang (short form) and Abedi creativity were used. The research is descriptive and correlational. Statistical methods in this study are used to analyze the data, including Pearsonian   correlation, multiple regression. The results of Correlation coefficients showed that there is a significant negative relationship only between creativity and ambivalent attachment In a way that with Decreasing the scores of students in ambivalent attachment style, their creativity will rise and vice versa. In the case of both secure and insecure attachment style and creativity, there was no significant relationship between them. Also the total score of schemes have a significant negative relationship with creativity at the level of 0.05. Multiple regression analysis (Simultaneous) revealed that disconnection and autonomy variable have the largest share and effect in creativity. In other words, these two variables significantly affect the anticipation of creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment Styles
  • early maladaptive schemas
  • creativity