ارایه مدلی جهت رفع نارسایی های برنامه درسی تربیت معلم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 دانش آموخته کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

هدف از پژوهش حاضر  بررسی نارسایی های موجود برنامه درسی نظام آموزشی تربیت معلم و ارائه یک مدل نظری جهت رفع نارسایی های برنامه درسی این نظام است. این تحقیق با توجه به ماهیت آن توصیفی – پیمایشی بوده و با عنایت به اهداف تحقیق از نوع کاربردی است.جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل 230 نفر از مدرسان مراکز تربیت معلم و اساتادان و متخصصان علوم تربیتی دانشگاه های استان مازندران را تشکیل می دهد.به منظور بالا بردن روایی خارجی طرح جامعه آماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه های مشابه موضوع تحقیق و بررسی سوابق تحقیقات انجام شده و تئوری های مربوط، مؤلفه های برنامه درسی تربیت معلم که در رفع نارسایی ها نقش به سزایی دارند شناسایی و در قالب یک پرسشنامه با مقیاس فاصله ای و با طیف چهار گزینه ای تهیه شد. و اعتبار و روایی و عوامل اشباع کننده آن برآورد گردیده است. روایی سؤال های پرسشنامه بررسی شده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 93/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی، فرایند مفهوم سازی، آمار تحلیل عاملی و روش تحلیل مسیر استفاده گردید. برای بررسی روایی سازه پرسشنامه پس از برآورد کفایت نمونه برداری(KMO) و آزمون کرویت بارتلت که حکایت از وجود شرایط مناسب اجرای تحلیل عاملی دارند، تحلیل عاملی بر پایه روش تحلیل مؤلفه های اصلی، انجام گرفت که نتایج تحلیل عاملی نشان می دهند، مؤلفه های اساسی نارسایی های برنامه درسی تربیت معلم با توجه با نارسایی های ملی، بین المللی و منطقه ای پیش روی برنامه درسی در سه عامل قابلیت مدلسازی پیدا نموده و تعداد سه عامل روی هم 754/80  درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. و در مرحله نهایی با استفاده از چرخش واریماکس ماتریس عاملی ساختار ساده عامل ها به دست می آید و عامل ها تحت عناوین طراحی، اجرا و کنترل استخراج گردیدند. با توجه به این سه عامل مؤثر برنامه درسی تربیت معلم مدل مفهومی آن طراحی گردید. و آماره تحلیل مسیر در قالب یک مدل نشان داد که هر یک از سه عامل از درجه اهمیت کافی برای رفع نارسایی های برنامه درسی  نظام آموزشی تربیت معلم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model Presentation for Failure to resolve curriculum for Teacher Education System

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Kazempour 1
  • Noushin Shahbahrami 2
1 Assistant professor. Islamic Azad University. Tonekabon Branch
2 M.A Degree Education Planning Field. IAU Tonekabon Branch
چکیده [English]

The aim of investigation often refer to theoretical model as formulating instructional program in the teacher training as well as inquiry findings and related theories, 12 components of instructional programs are indicated and on the framework inventory is arranged distance scale , and validity and saturative agents may estimated more relevant investigations is descriptive principles, It is to say that rules research is measured a kind of applied statistical univers Thus, is recorded 230 trainers of teacher training centers are as statically sample. Scholars and educational sciences specialists of universities should indicate the whole Mazandaran that also among these 230 persons pose as statistical sample, 48 questionary inventory instructional program. The following inventory should formulate with 50 questions and may be more as four- choice answers and such as distance scale and common questions of inventory may be confirmed by tutors and consultant. The reliability inventory tend to be basedon estimating with Kerenbach Alfa coefficient %93 for examples, results analysis of inventory is measured at "spss| software in the descriptive and inferential levels. When data analysis justify conceptualization process factor analysis and path analysis for examination of inventory construct competence sampling (KMO) appropriate to be reported at Bartelet test that qualifications of factor analysis. The factor analysis, tend to based on trend analysis main components should indicate results factor analysis. Curriculum development of teacher training, There are underlying 12 components are in value for model-making, and altogether 3 agents should explanate 80,754 total percent. Variable variance and the final stage may be determine by varimax rotation factorial matrix, simple factor structure and agents are called as source of designing performing, administration and the following approved 3 agents on the curriculum development of teacher training should design conceptual model, and the parameter of path analysis are reported at a model to say that each one of 3agents have significance and refer to worthwhile instructional program in the educational system of teacher training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Failure Curriculum
  • Teacher Training
  • Model Curriculum