رابطه فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر، قائمشهر ، ایران

چکیده

سرمایهفکریمحرک کلیدی برای رقابت و بهبود عملکرد دانشگاهی است. سازمانی که قادر به توسعۀ سرمایه فکری خود نباشد قادر به بقا نخواهد بود و یادگیری سازمانی و فرهنگ یادگیری نقش بنیادی در توسعه‌ی سرمایه فکری سازمان دارا می‌باشد، این پژوهش با هدف تعیین رابطه یادگیری سازمانی و فرهنگ یادگیری با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری انجام پذیرفت.روشاین پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به تعداد 186 نفر بود. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و برای تعیین حجم نمونه از کوکران استفاده شد که بر این اساس 132 نفر در این پژوهش مشارکت داشته‌اند. ابزاراندازه‌‌گیریاینپژوهش سهپرسشنامه بود.برایتعیینرواییپرسشنامه‌ها ازرواییصوری و  محتوایی به شیوه کیفی استفادهشد.بهمنظورتعیینپایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، ضریبآلفایکرونباخبهدستآمدهبرای پرسشنامه فرهنگ یادگیری 91/0 یادگیری سازمانی 89/0 و سرمایه فکری87/. است کهبیانگرپایاییلازم جهت اجرامی‌باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داده است که بین یادگیری سازمانی با فرهنگ یادگیری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، بین فرهنگ یادگیری با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری رابطه وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی قادر به پیش بینی سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساری بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship organizational Learning and Learning Culture With intellectual capital in Islamic Azad Unuversity Sari Branch

نویسندگان [English]

  • Fataneh Amoie 1
  • Kiomars Niaz Azari 2
  • Marzie Niaz Azari 3
1 Center for the Study of Medical Sciences of Mazandaran University
2 Department of Educational Management, Islamic Azad University Sari, Sari, Iran
3 Faculty member of Islamic Azad University Ghaemshahr, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

Intellectual capital is a key stimulating factor for competing and improving academic performance. An organization that is not able to develop their intellectual capital will not be able to survive and organizational Learning and Learning Culcure reliability is fundamental to the development of organizational intellectual capital. Therefore, the present research has been conducted with the goal Relationship organizational Learning and Learning Culture With intellectual capital. The study adopted a correlation, descriptive approach as its methodology. The statistical population included all faculty members of Islamic Azad Unuversity Sari Branch (N=186). The Sampeling Method was stratified random sampling method and The Cochran's formula was used to determine the sample size in this study summing up to 132 persons. Measurement tools in this study were 3 questionnaires of organizational Learning, Learning Culture and intellectual capital. To determine the validity, the face validity, content validity in a qualitative way was applied. To determine the reliability in terms of, the Chronbach's alpha coefficient was used, Chronbach's alpha coefficients for Learning Culture 0/91, Organizational Learning 0/89 and intellectual capital has been achieved 0.87 that, respectively, indicating a suitable reliability. To analyze the collected data, the Corelation and Regretion were used. The study findings indicate that correlated between organizational learning and intellectual capital among faculty, correlated between the learning culture & intellectual capital among faculty Of Islamic Azad Unuversity Sari Branch. Also the result of regression analyze indicate that organizational learning and intellectual capital have anticipation capable Intellectual Capital of faculty Of Islamic Azad Unuversity Sari Branch.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • Learning Culture
  • intellectual
  • Faculty
  • Islamic Azad University Sari Branch