بررسی تفاوت بین خودپنداره تحصیلی و سبک های اسنادی در دانش آموزان دارای اختلال خواندن و نوشتن و دانش آموزان عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد، رشته ی روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت بین خودپنداره و سبک های اسنادی در دانش آموزان دارای اختلال خواندن و نوشتن و دانش آموزان عادی می‌باشد. روش پژوهش از نوع عل‍ّی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‎آموزان دختر مقطع دبستان دارای اختلال خواندن و نوشتن و افراد عادی شهر تهران بود. نمونه مورد پژوهش شامل 60 دانش‌آموز (30 دانش‌آموز با اختلال یادگیری و 30  دانش‌آموز عادی) بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد که پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) و مقیاس خودپنداره بک را تکمیل کنند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که دانش‌آموزان مبتلا به اختلال خواندن و نوشتن، در اسناد درونی- بیرونی، اسناد کلی- اختصاصی و خودپنداره تحصیلی با دانش‎آموزان عادی تفاوت معناداری دارند (001/0<P)، نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان دارای اختلال خواندن و نوشتن  نسبت به دانش آموزان عادی در مؤلفه های اسناد درونی-بیرونی، موقت/ پایدار و اسنادکلی- اختصاصی نمرات کمتری دارند. به این صورت که این دانش آموزان سبک اسناد بدبینانه تری نسبت به دانش آموزان عادی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The difference between academic self-concept and attribution styles in students with dyslexia and normal students

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Akhavaizadegan 1
  • Sahar Shahri 2
1 Department of Psychology, Islamic Azad University Ghazvin Branch, Ghazvin, Iran
2 M.A of Clinical Psychology, Islamic Azad University Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The difference between academic self-concept and attribution styles in students with dyslexia and normal students This study examines the difference between self-concept and attribution styles in students with dyslexia and students are common. The study was causal-comparative. The study population consisted of all elementary school students with dyslexia and ordinary people in Tehran. The sample included 60 students (30 students with learning disorders and 30 normal students) who were selected by simple random sampling. Participants were asked Attribution Style Questionnaire (ASQ) and complete the Beck self-concept scale. Multivariate analysis showed that students with dyslexia, the documents internally and externally, private and academic self-concept global documents with normal students were significantly different (001/0 <P), the results showed that students with dyslexia compared to normal students in components of internal-external documents, temporary / permanent and specific Asnadkly- lower scores. In this way the students more pessimistic attribution style than normal students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • documentary style
  • Concept
  • reading and writing disorder