تاثیر آموزش راهبردهای شهروند جهانی بر مهارت‌های تفکر سیستمی در برنامه درسی معلمان دوره متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تنکابن،دانشگاه ازاد اسلامی،تنکابن،ایران

چکیده

هدف کلی تحقیق بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شهروند جهانی بر میزان تفکر سیستمی (صراحت تغییر و یادگیری متعامل) در معلمان است. روش تحقیق، شبه‌تجربی است که از طرح نیمه‌تجربی گروه گواه و آزمایش بصورت تصادفی استفاده شده است. الگوی تحقیق، راهنمای کتاب مهارت‌های زندگی شهروند جهانی بهره گرفته شد. جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان شرکت‌کننده در آموزش‌های ضمن خدمت راهبردهای شهروند جهانی می‌باشد‌ نمونه آماری بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جمعاً 50 نفر گزینش شدند ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از پرسشنامه تفکر سیستمی در بعد صراحت تغییر و یادگیری متعامل که روایی صوری و محتوایی آنها مورد بررسی و تایید قرار گرفت و پایایی آنها به ترتیب 86/0 و 91/0 گزارش گردیده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار توصیفی و آزمون t افتراقی است. یافته‌های تحقیق نشان داده است میانگین حاصله در تفکر سیستمی پیش از اجرا در گروه آزمایش 74/13 و گروه گواه 69/12 بوده که پس از آموزش به ترتیب 13/19 و 97/13 بدست آمده و میانگین حاصله در نمرات یادگیری متعامل پیش از اجرا در گروه آزمایش 71/7، گروه گواه 12/8 که پس از اجرای آموزش به ترتیب 14/16، 38/12 حاصل شد. نتیجه اجرای آزمون t دو گروه مستقل بصورت افتراقی در تاثیرگذاری بر صراحت تغییر (902/7 = t) با اطمینان 99 درصد تفاوت دو گروه آزمایش و گواه در تاثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر ملاک معنی‌دار بوده است و نتیجه آزمون t  دو گروه آزمایش و گواه در تاثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر ملاک دوم نیز معنی‌دار بوده است. در نتیجه آموزش راهبردهای شهروند جهانی بر میزان تفکر سیستمی در برنامه درسی معلمان تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Strategies for Global Citizen on Systematic Thinking Skills in High School Curriculum

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Asgari
Assistant Professor, Department of Business Management, Tonekabon branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to investigate the effect of teaching strategies for global citizen on the scale of systemic thinking (precision change and interactive learning) in teachers. The method is quasi-experimental in which the control group and experimental group were selected randomly in the semi-experimental model. The model for this article has been Life Skills of Global Citizen. The statistical population includes all the teachers participating in strategies for global citizen service training.  Fifty statistical samples were randomly selected from the control group and experimental group. They were gathered through systemic thinking questionnaire in precision change and interactive learning that their face and content validity were explored and affirmed. Their stability was. .86 and .91 respectively. The method for descriptive statistics data analysis and t-test is differential. The findings of this paper indicates that the average of systemic thinking before implementation in experimental group and control group has been 13.74 and 12.69 respectively; which after the implementation had been raised to 19.13 and 13.97. The average grade of interactive learning before implementation in experimental group and control group had been 7.71 and 8.12 respectively; which after implementation has been raised to 16.14 and 12.38. The result of t-test implementation in two independent groups in differential form in its effects on precision change (t=7.902) with 99 percent guarantee differs in control group and experimental group. The change scale between control group and experimental group and also the result of t-test had directly influenced the effect of independent variables on the second criterion variable. As the result, teaching strategies for global citizen affects the systemic thinking scale in teachers’ curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global citizen’s life skills
  • Systemic thinking
  • teacher