بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات سازمان با رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری در بانک های خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانش آموخته ی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

2 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانش آموخته ی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تنکابن،دانشگاه ازاد اسلامی،تنکابن،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات سازمان با رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری در بانک های خصوصی بود. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان بانک های خصوصی استان فارس را تشکیل دادند، که تعداد 302 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش: پرسشنامه کیفیت خدمات سازمان و جایگاه سازمان در ذهن مشتری می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش همبستگی اسپیرمن و کنـدال استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، که بین ﺳﺮﻋﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ، رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ، ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ارﺑﺎب رﺟﻮع با رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between service quality organizations with customer satisfaction in mind the position of the private banks

نویسندگان [English]

  • Masoome Shahri 1
  • Sahar Shahri 2
  • Solmaz Rahbar Farzami Hagh 3
1 M.A of Educational Management, Faculty of Humanity, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 M.A of Clinical Psychology, Faculty of Humanity, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 M.A of Information Science and Knowledge, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The study population comprised all employees of private banks in Fars province, the number of 302 persons were selected using stratified random sampling. The instrument used in this research: a questionnaire quality of service and position of the mind of the customer. To analyze the data collected was analyzed using Spearman correlation and Kendal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The service quality
  • customer satisfaction with the organization in mind