بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش ابتدایی ، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 استادیار روان شناسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل مسئله دانش‌آموزان پایه ششم انجام گرفت.تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی همبستگی است. نمونه آماری پژوهش، 234 نفر(122دختر و 112پسر) از دانش آموزان پایه ششم شهرستان شاهین‌دژ در سال تحصیلی 94-93بود. این تعداد به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان و حل مسئله هپنر و پترسون(PSI) بود. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل مسئله دانش‌آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر مسئولیت‌پذیری تفاوت معناداری به نفع دانش آموزان دختر وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) معلوم ساخت که بین دختران و پسران در انواع سبک‌های حل مسئله تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of relationship between responsibility and problem-salving styles among sixth grad student of Shahindezh in 1392-1393 academic year

نویسندگان [English]

  • Hamideh Farzi 1
  • Heydar Ali Zareie 2
1 M.A in Elementary Education, Department of Education, Faculty of Humanities, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Department of Education, Faculty of Humanities, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

This research was accomplished in order to consider the relationship between responsibility and problem solving styles sixth (elementary) grad students.The research is a descriptive - correlational study. Research’s statistical sample includes 234 six grade students (122 girls and 112 boys) who were educated in Shahindezh’s schools during 92-93 educational year. The sample members were chosen by classified random sampling. For the measuring theresponsibilityand the students’ problem solving styles, researcher used students responsibility questionnaire and Heppner & Peterson problem solving questionnaire. According to “Pearson correlation coefficient“, there is a positive and meaningful relation between the responsibility and the ability of solving the problems among Shahindezh students.  “T-test” results indicates that in terms of responsibility, there is a meaningful difference between the boys and the girls. Compared to the boys, the girls are at a higher level. On the other hand, “Multivariate analysis of variance (MANOVA)” showed that considering the problem solving styles, there is no difference between the girls and the boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Responsibility
  • problem-salving styles
  • Problem-Solving Confidence
  • Approach Avoidance Style
  • Personal Control