پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان رشته مامایی با توجه به منابع تنش زای آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد، واحد تنکابن، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان رشته مامایی با توجه به منابع تنش زای آموزشی می‌باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل، کلیه دانشجویان رشته مامایی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرتنکابن در سال1394-1393بودند که از این تعداد، 168نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد که پرسشنامه منابع تنش زا و پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی (28-GHQ)را تکمیل کنند. نتایج نشان داد، عوامل فردی از قبیل سن، محل سکونت، جنس، وضعیت تاهـل و علاقه مندی به رشته تحصیلی رابطه معناداری با سـلامت عمومی وجود نداشـت. در این میان عامـل بی احترامی وبرخورد غیرصمیمی مربیان، و عدم رضـایت از تحصیل در رشته مامایی، فشردگی امتحانات، به عنوان مهمترین عامل استرسزا گزارش شده است. کمترین میزان استرس هـم مربـوط بـه حجـم تکالیف درسی مـیباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anticipated public health nursing students with educational resources Stressful

نویسندگان [English]

  • Mariam Rostam Nezhad
  • Sahar Shahri
M.A of Clinical Psychology, Islamic Azad University Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to predict public health nursing students due to educational resources is stressful. The study was correlational. The study population consisted of all undergraduate nursing students of Islamic Azad University Shhrtnkabn in Sal1394-1393Bvdnd that of these, 168 subjects were selected randomly. Participants were asked to complete questionnaires sources of stress and GHQ-28 questionnaire (28-GHQ) to complete. The results showed that individual factors such as age, place of residence, sex, marital status and interest in the field of study, there was no significant relation to public health. The Vbrkhvrd distant disrespect of coaches and dissatisfaction studying midwifery, compression exams, have been reported as the most important stressors. The least amount of stress is related to the volume of assignments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress educational resources
  • public health