شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی- گرایش مدیریت تحول. پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی – گرایش مدیریت استراتژیک – پردایس فارابی - دانشگاه تهران

3 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

بررسی عوامل مؤثر بر سطح انگیزه تحصیل علم در دانشجویان از مباحثی است که بسیار مورد توجه می باشد. از این رو در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف رشته مدیریت پرداخته شده ‌است. جهت بررسی فرضیه‌ها، تعداد 136 نفر از دانشجویان رشته مدیریت با گرایش‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی در شش دانشگاه کشور، به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و در میان آنها پرسشنامه توزیع گردید. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق علاوه بر آمار توصیفی از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار آموس استفاده شد. با توجه به یافته‌های تحقیق، از میان پنج عامل نظام آموزشی و دانشگاهی، عوامل اجتماعی، اقدامات و فعالیت‌های دانشجو، عوامل انسانی پیرامون دانشجو و عوامل فیزیولوژیکی - روانشناختی که مورد بررسی قرار گرفتند، تأثیر عامل فیزیولوژیکی - روانشناختی مورد تایید قرار گرفت. مشخص شد که بین سطح انگیزه تحصیل و جنسیت و بین گرایش تحصیلی و انگیزه تحصیل ارتباط معناداری وجود نداشته؛ از سوی دیگر میان این انگیزه و مقطع تحصیلی، ارتباط همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifing the factors that affect management student’s motivation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Alizadeh 1
  • Hamid Reza Parvazi 2
  • Mohammad Hosien Rahmati 3
1 Master of Public Administration - trends change management. University of Tehran Farabi Campus
2 Master of Management MBA - Financial trends. Semnan University
3 Assistance Professor of Farabi University
چکیده [English]

The survey of factors that affects students schooling motivation, is the important issue.  Hence, this study examines the factors affecting motivation of the students in the field of management. The hypothesis of this study, 136 students from various academic disciplines and trends in the management of a class of six universities were selected and questionnaires were distributed among them. To test the research hypotheses in addition to descriptive statistics, structural equations were used. According to research findings, among 5 examined factors, include educational and academic factors, social factors, measures of student activities, human factors around the student and the physiological and psychological factors, the main approved factor is the physiological and psychological factor. It was also cleared that there was no significant difference in motivation between gender and the level of motivation and between major and this level. On the other hand, there is a significant direct correlation among the motivations of this and degree.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic motivation
  • field of management
  • Academic improvement
  • Level of motivation
  • schooling of science