تأثیر آموزش هوش هیجانی بر جهت گیری ورزشی و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

3 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

4 گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر اثرات آموزش مؤلفه ‌های هوش هیجانی بر جهت‌گیری و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار را مورد بررسی قرار داد. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون می‌باشد. 40 نوجوان ورزشکار در دو گروه 20 نفری آزمایش و 20 نفری گواه به صورت تصادفی قرار گرفتند. برنامة هوش هیجانی 12 هفته روی ورزشکاران اجرا شد. یافته‌ها نشان داد که آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری تأثیر معناداری داشت. علاوه بر آن، نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش هوش هیجانی بر جهت‌گیری ورزشی مؤثر بوده و باعث افزایش آن گردید. بنابراین، استفاده از آموزش هوش هیجانی عامل مؤثر برای نوجوانان ورزشکار در کاهش پرخاشگری، و همچنین عاملی مهمی در افزایش جهت‌گیری ورزشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Emotional Intelligence on Sport Orientation and Aggression of Young Athlete's

نویسندگان [English]

  • Arsalan Khanmohammad Otaghsara 1
  • Alireza Homayouni 2
  • Morteza Firoozjah 3
  • Ameneh «اشمشفذشقه 4
1 Department of psychology, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
2 Department of psychology, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
3 PHD student, University of Tehran
4 Department of psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The present research investigated the effects of emotional intelligence components on the orientation and aggression of young athlete's. This research design was semi-experimental with pretest-posttest. 40 young athletes were selected and randomly assigned in two groups with 20 experimental and 20 controls people. Emotional intelligence program was conducted for 12 weeks on athletes. Results showed that emotional intelligence training had significant effect in decreasing of aggression. In addition, results showed that emotional intelligence training had significant effect on sport orientation and increased it. Therefore, the use of emotional intelligence training is an effective factor on the reduction of aggression, and also an important factor in increasing of athlete’s sport orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence training
  • Sport Orientation
  • aggression
  • athlete