تعیین اثرات آموزش تعهد و پذیرش بر امید به زندگی و سلامت روانی زنان مطلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

طلاق، از جمله عوامل گسیختگی و از هم پاشیدگی کانون خانواده است که عواقب بسیاری را برای افراد جامعه داشته و می تواند منشاء بسیاری از آسیب های اجتماعی شود. هدف از انجام این پژوهش اثربخشی آموزش تعهد و پذیرش بر امید به زندگی و سلامت روانی زنان مطلقه بود. این تحقیق  از نوع آزمایشی و طرح پژوهش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل  بوده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان طلاق گرفته ای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تهران در مناطق 22 گانه و نمونه آماری پژوهش نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 30 نفر انتخاب و در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شده اند. از پرسشنامه های سلامت روانی و امید به زندگی برای جمع آوری داده و آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش تعهد و پذیرش بر امید به زندگی و سلامت روانی زنان مطلقه موثر است. می‏توان نتیجه گرفت که با به کارگیری درمان تعهد و پذیرش سطح امید به زندگی و سلامت روانی زنان مطلقه را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect on life expectancy and mental health teaching commitment and acceptance of divorced women

نویسنده [English]

  • Mariam Shojaiean
Islamic Azad University Roudehen Branch, Roudehen, Iran
چکیده [English]

The aim of this study the effectiveness of the commitment and acceptance of divorced women was on life expectancy and mental health. The experimental research and pretest-posttest design with the control group.have.divorced effective. it can be concluded that the adoption of acceptance and commitment therapy life expectancy and improve the mental health of divorced women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commitment and acceptance
  • life expectancy
  • mental health
  • Divorce